اعضای هیات علمی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 

PERSONAL PARTICULARS

Surname:     Sahraei
Name:     Jalil
Date of Birth:     21/6/1963
Place of Birth:     Kermanshah
Nationality:     Iranian
Address:     Physics Department, School of Science, Razi University,

TaghBostan, Baghe Abrisham, Kermanshah, Iran Postal code: 6714967346
E-mail Address:     sahraei@razi.ac.ir   or    j_sahraei@yahoo.co.uk
Homepage:     http://sci.razi.ac.ir/~sahraei

EDUCATION AND QUALIFICATION:

 BSc:   Physics, Rrazi University, Kermanshah, Iran, 1988
 MSc:   Meteorology, Tehran University, Tehran, Iran, 1996
 PhD:   Atmospheric Physics, UMIST, Manchester, UK, 2004

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 1 2022533 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
دینامیک جو 2022790 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی فیزیک جو 2022788 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی هواشناسی همدیدی 2022791 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1