اعضای هیات علمی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی فیزیک جو 2022788 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 1 2022533 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
دینامیک جو 2022790 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی هواشناسی همدیدی 2022791 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1