اعضای هیات علمی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 310-08334274556
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 

PERSONAL PARTICULARS

Surname:     Sahraei
Name:     Jalil
Date of Birth:     21/6/1963
Place of Birth:     Kermanshah
Nationality:     Iranian
Address:     Physics Department, School of Science, Razi University,

TaghBostan, Baghe Abrisham, Kermanshah, Iran Postal code: 6714967346
E-mail Address:     sahraei@razi.ac.ir   or    j_sahraei@yahoo.co.uk
Homepage:     http://sci.razi.ac.ir/~sahraei

EDUCATION AND QUALIFICATION:

 BSc:   Physics, Rrazi University, Kermanshah, Iran, 1988
 MSc:   Meteorology, Tehran University, Tehran, Iran, 1996
 PhD:   Atmospheric Physics, UMIST, Manchester, UK, 2004

TEACHING EXPERIENCE

B.Sc. Teaching
 Physics I
 Air pollution
 Space physics
 Hydrometeorology
 Atmospheric Physics
 Differential Equation
 Physical Meteorology I

English for the Students of Physics

Dynamic Meteorology I

Dynamic Meteorology II

 Synoptic Meteorology I
Analytical Mechanics
General Meteorology
 Thermodynamics

General Physics

Laboratory:

Physics I 

Physics II

 Physics III

Modern Optics

Synoptic Meteorology

M.Sc. Teaching

Atmospheric Physics I
 Atmospheric Physics II
 Atmospheric Pollution
 Meteorology

Ph.D. Teaching

Boundary Layer Climates

LECTURES IN PDF

B.Sc. Lectures

Air Pollution

 

 

 

Analytical Mechanics 

 

Diffrential Equations 

 

Dynamic meteorology I

 

 

 

Dynamic meteorology II


 

English for the Student of physics


 

General Meteorology


 

 

Physical Meteorology I


 

Physics I


 

 

 

Space Physics


 

 

Synoptic Meteorology


 

 

Thermodynamics


 

 

 

MSc Lectures 

Atmospheric Physics I


 

 

Atmospheric Physics II


 

Atmospheric Pollution


 

 

Meteorology


 

PhD Lectures 

Micrometeorology

 

 

 

***************************************

 

RESEARCH EXPERIENCE

Atmospheric Physics
 Air Pollution
 Aerosol and Cloud Interaction
 Urban aerosol
 Airborne Dust

Thesis Titles

M.Sc.:  The climate of western Iran
Ph.D.:   Evolution of Urban Aerosols

CONFERENCE PROCEEDING AND PUBLICATIONS


1) The interaction of urban aerosol and trace gases with orographic clouds., J. Sahraei, The Aerosol Society, Lancaster University, UK, April 2002.
2) The effects of anthropogenic aerosols on the orographic clouds., J Sahraei, Symposium Eurotrace 2, Garmisch- Partenkirchen, Mumich, Germany, 2002.
3) Manchester airport and urban Air quality., J. Sahraei., The Aerosol Society, Reading University, UK, April 2003.
4) Introduction to modeling & simulation and their usage in meteorological forecasting., J. Sahraei., Proceeding of the 10th Iranian students' seminar in Europe, Glasgow University, UK, , 2003.
5) Changing cloud microphysics by addition of sea-salt particles., J. Sahraei, K. N. Bower, T. W. Choularton and J. Latham., The Aerosol Society, UMIST - Manchester, UK, April 2004.
6) Amelioration of global warming by controlled enhancement of the albedo and longevity of low-level maritime clouds., Keith Bower, Tom Choularton, John Latham, Jalil Sahraei, Italy, July 2004.
7) Computational assessment of a proposed technique for global warming mitigation via albedo-enhancement of marine stratocumulus clouds. Atmospheric Research; Keith Bower, Tom Choularton, John Latham, Jalil Sahraei, Stephen Salter, 2006.
8) Changing cloud microphysics using sea salt aerosols, 12th Iranian Geophysical Conference, J Sahraei, Feb. 2006.
9) The role of Iranian NGOs in Supporting Chemical Weapons Victims, J. Sahraei, OPCW, The Hague, Holland, November 2007.
10) Evolution of Urban Aerosols, The first Annual Conference, Razi University, 2010.
11) A Statistical-Synoptic Study of Dust Storm in Kermanshah, First International Forum on Natural Airborne Dust in Iran. J Sahraei, S Ghasemi, Z. Atafar, Kermanshah, 23-25 May 2012.
12) Synoptic analysis of dust storm in two hot and cold periods in Kermanshah province, J Sahraei, The third Annual Conference, Razi University, November 2012.
13) Synoptic-Dynamic Study of Extreme Precipitation Patterns in the South Coast of the Caspian Sea August, J Masoompour Samakosh, M Miri, R Dustan, J Sahraei, Journal of Geography and Environmental Hazards, No. 6, 2013.
14) An Analysis of the Synoptic-Dynamic Aspects of Air Pollution in Kermanshah, H Zolfaghari, J Sahraei, F Shahdhobadi, A Jalilian. Journal of Geography and Environmental Hazards, No. 9, 2014
15) Study of Sensible Heat Flux and its Relationship with Temperature Changes and Wind during Warm Periods of Year in Iran, H Zolfaghari, J Sahrai, J Masoompour Samakosh, F Borzoo, Physical geography research Quarterly 48 (3), 431-450, 2016.
16) Investigation of indoor air quality in dusty conditions in Kermanshah, J Sahraei, L Salimi, P Kahrari, Journal of Science and Engineering Elites, No 2, March, 2017.
17) Dust storm tracking (Khuzestan case study), 1st National conference of ideas and new Technologies in Geographical Sciences, J Sahraei, M Bahrami, N Mohammadi, Zanjan University, Iran.2017
18) The validation of CHEM / WRF numerical modeling in simulation of dust, J Sahraei, E Mobarak hassan, N Mohammadi, The 2nd International conference on Ilam University, Iran, April 2018.
19) Designing Monitoring System for measuring gaseos pollutants in air. J Sahraei, L Salimi, L Salimi, E Maleki, 18th Iranian Geophysical Conference,Tehran University, May. 2018.
20) The study of particulate matter in indoor environments in Kermanshah city,18th Iranian Geophysical Conference, Tehran University, Iranian Geophysical Society. J Sahraei, P Kahrari, L Salimi, May. 2018.
21) The Physical and Chemical analysis of aerosols in Kermanshah city,18th Iranian Geophysical Conference, Tehran University, Iranian Geophysical Society. J Sahraei, , L Salimi, P Kahrari May. 2018.
22) The investigation of soot pollutant concentration in Kermanshah city,18th Iranian Geophysical Conference, Tehran University Iranian Geophysical Society. J Sahraei, P Kahrari, May. 2018.

BOOKS

 J Sahraei (2012), Air Pollution (in Persian), Razi University Publications, Kermanshah, Iran.

AWARDS

 Distinguished Student among MSc in Tehran University (1996)
Distinguished Elite selected by Kermanshah Province Authority (2005)

RESEARCH PROJECTS TITELS

1) Design and construction of digital system for measurement of Gaseous air pollutants.
2) To Characterise of atmospheric aerosols in indoor and outdoor urban environments during the natural airborne dust and the non-dust storm periods.
3) Design and construction of the exploration of metallic deposits system of Urmia-dokhtar volcanic-polotonic belt using neural networks and fuzzy continuous in GIS environment.

M.Sc. STUDENTS THESIS SUPERVISOR 

1) Evaluation and Measurement of Atmospheric Pollutants in Kermanshah City, Laleh Salimi, Physics Department, Razi University, Iran. 2017.
2) A Study Of Particulate Matters In Indoor And Outdoor Environments, Parisa Kahrari, Physics Department, Razi University, Iran. 2017.
3) synoptic analysis of heat waves in south west of iran (1990-2015), forecasting its return period in khozestan province using markuv model, Mahdi Sepahvand, Physics Department, Razi University, Iran. 2017.
4) Analyzing the trend of five criteria pollutants of air pollution in the city of kermanshah in the years 2005-2015, Shayda Darakhshan, Physics Department, Razi University, Iran. 2017.
5) The Effect of Zagros Mountain Range on the Dust storm, Nahid Mohammadi, Physics Department, Razi University, Iran. 2017.
6) A Study of urban Atmospheric particulate matte, Fatemeh Ghaysvandi, Physics Department, Razi University, Iran. 2018.

Ph.D. STUDENTS THESIS ADVISOR

1) Investigation of temporal-spatial variations of heat flux in Iran in order to identify dust sources, Farzaneh Borzoo, Climate Department,, Razi University, Iran. 2016.
2) Interaction Between Subtropical and Polar Front Jet streams on Spring and Fall Heavy Precipitation of Iran, Azar Jalilian, Climate Department, , Razi University, Iran. 2018.

 

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 1 2022533 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هواشناسی 2022578 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آلودگی اتمسفر 2022581 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیک اتمسفر2 2022576 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فیزیک اتمسفر1 2022575 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی 2022578 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی فیزیکی 1 2022040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آلودگی اتمسفر 2022581 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک اتمسفر2 2022576 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1