واحد کارپردازی

مرتضی عزیزی
کارپرداز اداره امور عمومی

شماره تماس : ۳۴۲۷۹۲۹۵ - ۰۸۳

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۸

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

۱- انجام خریدهای مورد نیاز دانشکده محول شده  از گروه های آموزشی با دستور ریاست  دانشکده

۲- آماده کردن اسناد جهت قبض انبار و تحویل به انبار و  امضاء گرفتن قبض انبارها و صدور برگه دارایی و تأیید  آن و تحویل حسابداری

۳- ساماندهی و بازبینی منظم کپسولهای آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفای حریق

۴- پرداخت حق الزحمه داوری تحصیلات تکمیلی

۵- مسئولیت دریافت موارد مورد نیاز از  انبار دانشگاه

۶- انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد