لیست شماره تماس مستقیم دانشکده

ردیف نام واحد شماره تماس
1 شماره تماس گویای دانشکده ۳۴۲۷۴۵۷۳
2  دفتر ریاست دانشکده ۳۴۲۷۹۲۹۸
3 فکس (دفتر ریاست دانشکده ) ۳۴۲۷۴۵۵۵
4 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۴۲۷۹۳۰۲
5 معاونت پژوهشی و اجرایی ۳۴۲۷۹۳۰۱
6  اداره امور عمومی ۳۴۲۷۹۳۰۳
7 اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی ۳۴۲۷۹۲۹۷
8 کارپردازی دانشکده ۳۴۲۷۴۵۶۱
9 دفتر گروه آمار ۳۴۲۷۴۵۶۱
10 دفتر گروه ریاضی ۳۴۲۷۴۵۶۹
11 دفتر گروه زیست شناسی ۳۴۲۷۴۵۴۵
12 دفتر گروه فیزیک ۳۴۲۷۴۵۵۶
13  حسابداری دانشکده ۳۴۲۷۹۳۰۴
14 واحد اینترنت دانشکده ۳۴۲۷۹۲۹۹
15 واحد پژوهش ۳۴۲۷۹۳۰۵

شماره تلفن داخلی کارکنان دانشکده

ردیف نام ونام خانوادگی     شماره تماس
1 آقای حیدر بهرامی 300
2 آقای مصطفی احمدی 204
3 آقای رسول چهره 275
4 خانم سمیه دایی چین 206
5 آقای سعید اسدی 202
6  آقای آریا سنجری 301
7  آقای مرتضی عزیزی 208
8 آقای حمیدرضا سماعی فر 205
9 آقای امین جلاسی 302

لیست شماره تماس ( داخلی ) گروه آموزشی آمار

ردیف نام ونام خانوادگی     شماره تماس
1 دفتر گروه ( خانم ولی پور)  ۲۴۰
2 آقای دکتر محمد مرادی 293
3 آقای دکتر محی الدین ایزدی ۲32
4  آقای دکتر سید رضا هاشمی -
5 آقای دکتر حبیب جعفری 234
6  آقای دکتر مهرداد نیاپرست 233
7  آقای دکتر سلیمان خزایی -
8 خانم دکتر مریم شرفی 239
9 آقای دکتر عبدا... جلیلیان -
10  آقای دکتر اسحق الماسی ۲۰۷

لیست شماره تماس ( داخلی ) گروه آموزشی ریاضی

ردیف نام ونام خانوادگی     شماره تماس
1  دفتر گروه ( خانم شهناز کرمی ) 220
2  آقای دکتر علی فرج زاده ۲۶۹
3  آقای دکتر شاپورحیدر خانی  ۳۰۸
4 خانم دکتر سیده مرضیه قویدل ۲۲۶
5  آقای دکتر عبدالحمید فتاحی 300
6 آقای دکتر سیروس رسولیار ۲۱۱
7 آقای دکتر امیر حقیقی ۲۶۸
8  آقای دکتر کیوان امینی ۲۶۹
9 آقای دکتر نعمت ا... نیامرادی 299
10  آقای دکتر احد رحیمی ۲۲۶
11 آقای دکتر محمد تقی درویشی ۲۹۸
12 آقای دکتر محمد ابوالقاسمی ۲۹۸
13 خانم دکترمینو کامرانی ۳۰۹
14 آقای دکتر مهرداد احمد زاده  262

لیست شماره تماس ( داخلی ) گروه آموزشی فیزیک

ردیف نام ونام خانوادگی     شماره تماس
1 دفتر گروه (خانم لیلا غلامی) 250
2 آقای دکتر رستم مرادیان 325
3  آقای دکتر حمزه موسوی 312
4 آقای دکتر حامد رضانیا 313
5 خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی 314
6 آقای دکتر جلیل صحرایی 310
7 آقای دکتر غلامرضا برون 315
8  آقای دکتر محسن دهقانی کاظمی 327
9 آقای دکتر اردشیر رابعی 319
10 آقای دکترکرم بهاری 318
11 آقای دکتر کیومرث منصوری 313
12 خانم دکتر بیتا رضایی 313
13 آقای دکتر نادر دانشفر 327
14  آقای دکتر توفیق اوسطی 318
15  خانم دکتر طیبه ناصری 321
16  آقای دکتر محسن اویسی موخر 322
17  آقای دکتر رضا قلی پور 327
18 آقای دکتر محمد راستی ویس 327
19 آقای دکتر داریوش نادری 327
20 آقای دکتر ابوالفضل نیستانی  322
21 خانم مژگان بهرامی  316
22 آقای رضا حرمی 323
23 خانم سمیه بدرخانی 623

لیست شماره تماس ( داخلی ) گروه آموزشی زیست شناسی (بیولوژی)

ردیف نام ونام خانوادگی     شماره تماس
1 دفتر گروه (خانم میترا بختیاری) 260
2 آقای دکتر علی بیدمشکی پور 258
3  آقای دکتر نصراله رستگار پویانی 265
4 آقای دکتر سیروس قبادی 271
5 آقای دکتر نامدار یوسفوند 287
6  آقای دکتر حمیدرضا قاسمپور 269
7 آقای دکتر ناصر کریمی 305
8 آقای دکترحسین فلاحی 253
9  آقای دکتر وحید اکملی 299
10 آقای دکتر حمید مهدیونی 271
11 آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد 256
12 آقای دکتر خسرو چهری 246
13 آقای دکتر مجتبی تاران 323
14 آقای دکتر محمد معصومی 251
15 آقای دکتر احمد قارزی 259
16  آقای دکتر اسحاق کریمی 262
17 خانم دکترمریم مهرابی 259
18 خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه 295
19 خانم دکتر زهرا سوری 259
20 خانم نسیم خزایی 259