اعضای هیات علمی پژوهشی دانشکده علوم

 رسول کرمیانی

مرتبه علمی

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

شماره اتاق :   -

پست الکترونیکی: r.karamiani@razi.ac.ir

ثریا سجادی 

تحصیلات

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

شماره اتاق :   -

پست الکترونیکی: s.sajadi@razi.ac.ir

سمیه ویسی

مرتبه علمی

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

شماره اتاق :   -

پست الکترونیکی: s.vaissi@razi.ac.ir

مهناز قوسی

مرتبه علمی

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

اتاق :   -

پست الکترونیکی: ghowsi.mahnaz@razi.ac.ir

اعظم چهار دولی

مرتبه علمی

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

شماره اتاق :   -

پست الکترونیکی: a.chahardoli@razi.ac.ir

شمس الدین اسماعیلی

مرتبه علمی

تماس

استادیار
شماره تماس :   -

اتاق :   -

پست الکترونیکی :   s.esmaeili@razi.ac.ir