آیین نامۀ یکپارچه تحصیلی ( ویژۀ ورودی های 1397 و پس از آن )
آیین نامۀ کارشناسی ارشد جدید ( از ورودی 1394 )
آیین نامۀ کارشناسی ارشد قدیم ( تا ورودی 1393 )