شهریه مصوب دوره های شبانه ، پردیس خودگردان و شبانه
آیین نامۀ لزوم رعایت موازین اخلاق پژوهشی
شیوه نامۀ برگزاری جلسه های دفاع از پایان نامه و شرح وظایف نماینده تحصیلات تکمیلی
شیوه نامۀ شرایط استاد راهنما و مشاور در دانشگاه رازی
شیوه نامۀ اختصاص بخشی از نمره پایان نامه به فعالیت های پژوهشی مستخرج از آن
شیوه نامۀ تعیین جانشین استاد راهنما
دستورالعمل تصویب پروپوزال و دفاع به شیوۀ غیر حضوری
آیین نامۀ یکپارچۀ تحصیلی ویژۀ ورودی های 1397 و پس از آن