واحد حسابداری

حیدر بهرامی
حسابدار مسئول

شماره تماس : ۳۴۲۷۹۳۰۴ - ۰۸۳

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۲

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

 1. اداره سیستم های حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی
 2. نگهداری و کنترل حساب اعتبارات واگذاری و هزینه شده
 3. انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد
 4. ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی دردفاتر دستمزد
 5. تهیه تراز عملکرد، بودجه، حساب سودوزیان و سایر صورت های مالی
 6. تهیه خلاصه وضعیت وصولی ها، پرداخت ها، مطالبات، بدهی ها، نقدینگی دانشکده و.... ارائه آن به مدیریت مالی
 7. بررسی، تهیه و تنظیم، کنترل و تأیید کلیه اسناد حسابداری
 8. انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیت های مالی شرکت
 9. شرکت در کلاس های آموزشی حسابداری
 10. بستن حساب ها و تنظیم حساب های نهایی و ارسال اسناد حسابداری به ذیحسابی
 11. انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.