سالن های سمینار

سالن سمینار گروه آموزشی آمار

امکانات سالن سمینار :

تخته هوشمند : دارد
باکس کلاسی : دارد
دیتا پروژکتور : دارد
میز تحریر : ۲ عدد
میز سخنرانی : دارد
صندلی مخاطب : ۴۱ عدد

 

سالن سمینار گروه آموزشی ریاضی ( طبقه همکف )

امکانات سالن سمینار :

تخته هوشمند : دارد
باکس کلاسی : دارد
دیتا پروژکتور : دارد
میز سخنرانی : دارد
صندلی مخاطب : ۲۶ عدد

سالن سمینار گروه آموزشی ریاضی ( طبقه اول )

امکانات سالن سمینار :

تخته هوشمند : دارد
باکس کلاسی : دارد
دیتا پروژکتور : دارد
میز تحریر : ۳ عدد
میز سخنرانی : دارد
صندلی مخاطب : ۳۰ عدد

سالن سمینار گروه آموزشی فیزیک

امکانات سالن سمینار :

تخته هوشمند : دارد
باکس کلاسی : دارد
دیتا پروژکتور : دارد
میز تحریر : ۲ عدد
میز سخنرانی : دارد
صندلی مخاطب : ۲۵ عدد

 

 

سالن سمینار گروه آموزشی زیست شناسی

امکانات سالن سمینار :

تخته هوشمند : دارد
باکس کلاسی : دارد
دیتا پروژکتور : دارد
پرده دیتا پروژکتور : ۱ عدد
میز تحریر : ۱ عدد
میز سخنرانی : دارد
صندلی مخاطب : ۳۰ عدد