آیین نامۀ یکپارچه تحصیلی ( ویژۀ ورودی های 1397 و پس از آن )
آیین نامۀ دکتری  ( ویژۀ ورودی های 1395 و پس از آن )
آیین نامۀ دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال 1390  
آیین نامۀ مقطع دکتری سال 1389 
آیین نامۀ تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
شیوه نامه برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان مقطع دکتری 
آیین نامه و کاربرگ های فرصت مطالعاتی
شیوه نامۀ نمره زبان