آیین نامۀ یکپارچه تحصیلی ( ویژۀ ورودی های 1397 و پس از آن )
آیین نامۀ مقطع کارشناسی  ( ویژۀ ورودی های 1391 )
آیین نامۀ مقطع کارشناسی  ( ویژۀ ورودی های 1393 )
آیین نامۀ میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته