واحد اموال

حمیدرضا سماعی فر
مسئول انبار و اموال اداره امور عمومی

شماره تماس : -

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۵

آدرس محل خدمت :  روبروی اداره آموزش دانشکده اطاق شماره ۲۵

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

۱- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال وتنطیم صورت موجودی مانده  اموال مصرفی در آخر هر سال

۲- صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال ان اداره کل اموال دانشگاه جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

۳- نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

۴- شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استقاده کننده

۵- تهیه فرم مربوط و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

۶- مهر و امضاء کلیه رسیدها و حواله های اموالی

۷-انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم

۸-ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال

۹-برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها

۱۰- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

۱۱-انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.