کارشناس پژوهش

مجتبی اکبری
سرپرست اداره پژوهش 

شماره تماس : ۳۴۲۷۹۳۰۵ - ۰۸۳                                                                                               

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۶
 

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1-انجام کلیه امور مربوط به پژوهش در دانشکده

۲-ثبت فعالیتهای پژوهشی اساتید در زمان مقرر

۳-انجام امور مربوط به پژوهشگر برتر

۴-انجام امور مرتبط با  ارتقا همکاران هیات علمی