اعضای هیات علمی بازنشسته

 گروه آموزشی زیست شناسی

آقای ظهیر کاوری زاده

تحصیلات

تالیفات

مرتبه علمی زمان بازنشستگی : مربی

بیوگرافی :  تالیفات

دکتر حمیدرضا قاسمپور

تحصیلات

رزومه

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
پست الکترونیکی :

ghasempour۲۰۰۹@gmail.com

بیوگرافی :  Curricum vitae
 

دکتر مظفر شریفی

تحصیلات

رزومه

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی :

Sharifimozafar۲۰۱۲@gmail.com

بیوگرافی : تاریخ بازنشستگی : 1396

Curricum vitae
 

دکتر مهری آزادبخت

تحصیلات

رزومه

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : دانشیار
 پست الکترونیکی :

azadbakhtm_tmu@yahoo.com

بیوگرافی : 
تاریخ بازنشستگی : 1396

Curricum vitae
 

آقای دکتر سیروس شمیلی

تحصیلات

تماس

مرتبه علمی زمان بازنشستگی : ؟؟؟

بیوگرافی :  ؟؟

آقای دکتر امیر افشاری

تحصیلات

تماس

 مرتبه علمی زمان بازنشستگی : ؟؟

بیوگرافی :  ؟؟

 گروه آموزشی آمار

 گروه آموزشی ریاضی

 
 • آقای علیرضا دارابی
 • آقای دکتر مهرداد احمدزاده راجی
 • آقای دکتر سیروس رسول یار
 • آقای دکتر عبدالمجید فتاحی
 • آقای دکتر عبدالرضا ساجدی نژاد
 • آقای دکتر سید محسن شهرتاش
 • آقای علیرضا دارابی
 • آقای عبدالحمید عضدی
 • آقای محمدانور رزاقی
 • آقای محمدحسین آرامی
 • آقای مهندس هوشنگ شکرانیان

 گروه آموزشی فیزیک

 • آقای دکتر محمد الهی
 • آقای دکتر حیدر خسروی
 • آقای دکتر مشین چی
 • آقی دکتر صمد بهروزی
 • آقای دکتر گویری
 • خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی