اعضای هیات علمی بازنشسته

اعضای هیات علمی بازنشسته


گروه زیست شناسی گروه فیزیک گروه آمار گروه ریاضی
دکتر حمیررضا قاسمپور - - -