ریاست دانشکده

دکتر نامدار یوسف وند
ریاست دانشکده علوم

 

رشته تحصیلی: CURRICULUM   VITAE
 
مرتبه علمی : دانش یار

ایمیل :   yousofvand@razi.ac.ir

شماره اتاق : ۱۶

تلفن : ۰۸۳۳۴۲۷۹۲۹۸

فکس :۰۸۳۳۴۲۷۴۵۵۵ 
 
نشانی ریاست دانشکده : کرمانشاه – طاقبستان ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده علوم - حوزه ریاست

معرفی ریاست دانشکده علوم

شرح وظایف ریاست دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه

 • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

 • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

 • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه

 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

 • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

 • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

 • شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط