فرم ها و کاربرگ ها

کاربرگ های اداری

کاربرگ خرید کالا
کاربرگ درخواست انبار
کاربرگ ورود و خروج کالا
کاربرگ ورود و خروج اموال شخصی

کاربرگ های آموزشی

کاربرگ اخذ درس از سایر دانشکده ها
فرم حذف شورایی
کاربرگ درخواست حذف پزشکی (pdf)
کاربرگ درخواست حذف پزشکی (word)
فرم درخواست تغییر رشته دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی
کاربرگ تعریف درس جدید در سامانه گلستان
کاربرگ احراز بسندگی زبان - سال 1401
کاربرگ مدرس حق التدریس
کاربرگ گزینش
کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی
کاربرگ گزارش ارزشیابی آزمون جامع
کاربرگ صورتجلسه دفاع از پیشنهاده ( پروپوزال )
کاربرگ تائیدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات
کاربرگ ثبت ایرانداک
کاربرگ خلاصه پیشنهاده ( پروپوزال ) 
کاربرگ پیشنهاده ( پروپوزال ) 
کاربرگ آئین نامه ها و کاربرگ ها جهت فرصت مطالعاتی
کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما
کاربرگ تغییر عنوان پیشنهاده ( پروپوزال )
کاربرگ تغییر استادان راهنما / مشاور یا میزان مشارکت آنان 
کاربرگ حضور در 3 جلسه دفاعیه
کاربرگ جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
کاربرگ تایید مقاله مورد نیاز برای دفاع
کاربرگ ارسال پایان نامه برای اعضای محترم کمیته دفاع
کاربرگ درخواست پرداخت حق الزحمه داوران
کاربرگ ثبت و توصیف پایان نامه ( کتابخانه ملی )
کاربرگ چکیده پایان نامه
کاربرگ تحویل پایان نامه
سوگند پایان نامه
کاربرگ درخواست مهلت ارائه مستندات پژوهشی
کاربرگ اعمال نمره فعالیت های پژوهشی پایان نامه
کاربرگ انتقال توام با تغییر رشته
کاربرگ 1 کمیته تشخیص
کاربرگ 2 کمیته تشخیص
کاربرگ 3 کمیته تشخیص
کاربرگ فراخوان دفاع از رساله ( دکتری _ کارشناسی ارشد )

کاربرگ های پژوهشی

تکمیل فرم خرید کالا و تایید رییس دانشکده
تعهدات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی
گزارش نامه متقاضی ارتقاء مرتبه
گزارش نامه عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی
فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و یا تدوین اثر
فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و یا تدوین اثر
فرم تعیین امتیاز کتاب در کمیته منتخب دانشکده
تکمیل  فرم های ارتقاء
فرم اصلاحات تکمیلی جهت کمیته منتخب دانشکده
مدارک لازم جهت ارتقاء
فرم های مربوط به استخدام رسمی آزمایش به رسمی قطعی
فرمهای مربوط به استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی
کاربرگ گزارش دوره دستیار پژوهشی
فرم برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی
قرارداد پژوهشی دوره پسادکتری
گزارش نامه درخواست پذیرش دوره پسادکتری
کاربرگ تسویه حساب
توافق فیمابین استاد مسئول و پژوهشگر دوره پسادکتری
قرارداد پسادکتری خارج از حمایت مالی دانشگاه
کاربرگ ارائه گزارش پیشرفت پروژه دوره پسادکتری

کاربرگ های دانشجویی

کاربرگ نامه تاییدیه پیشنهاده ( پروپوزال ) ( پیوست 1 )
کاربرگ گواهی تاییدیه پیشنهاده ( پروپوزال ) ( پیوست 2 )
کاربرگ گزارش ارزشیابی آزمون جامع
کاربرگ صورتجلسه دفاع از پیشنهاده ( پروپوزال )
کاربرگ معرفی گروه به ستاد نانو