مسئول دفتر

مصطفی احمدی
مسئول دفتر حوزه ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت تحول
شماره تماس : ۳۴۲۷۹۲۹۸ - ۰۸۳

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۴

آدرس محل خدمت : حوزه ریاست دانشکده ، اطاق شماره ۱۶

شرح وظایف عمومی و اختصاصی

 1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

 2. انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

 3. هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

 4. برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

 5. آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 6. آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 7. نظارت بر درخواست گروه  ها.

 8. تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

 9. تهیه گزارش از کارهای انجام شده.

 10. ثبت فرم های حق الزحمه داوران در سیستم مربوطه.

 11. رابط روابط عمومی دانشکده.

 12. انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.