جلسات دفاع مجازی گروه آمار

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
آقای مسعود دوستی کارشناسی ارشد مروری بر روش های خوشه بندی برای الگوهای نقطه ای فضایی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 14    https://vc۲.razi.ac.ir/rxsgju۸vkb۲u

جلسات دفاع مجازی گروه فیزیک

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
Text Text Text Text Text Text Text

جلسات دفاع مجازی گروه ریاضی

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
خانم معصومه پورمحمدی قانون صفریک برای خانواده های حلال (a.k) منظم شده چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 11 http://vc۲.razi.ac.ir/rnbuxzvzkryu
خانم حدیث موفق نجات کارشناسی ارشد روش های رونگ کوتا در حل مسایل سخت متعلق به حوزه ی مجزا سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 11 http://vc۲.razi.ac.ir/rqpw۶۷iux۴pq

جلسات دفاع مجازی گروه زیست شناسی

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
آقای دکتر مهران علوی پسا دکتری فیزیولوژی گیاهی شنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 22   https://vc۱.razi.ac.ir/rc۷fhp۷۱mrdp