فرم ها و آیین نامه ها

تسویه پژوهانه

تکمیل فرم خرید کالا و تایید رییس دانشکده                                                                                                      

 
در صورت داشتن هزینه های پرسنلی تکمیل فرم مربوطه                                                                                                  

آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی (مصوب وزارت عتف)                                                                                             

شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی( مصوب سال 1401)                                                                                            

شیوه نامه نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهانه ( مصوب سال 1401)                                                                                        

راهنمای گزارش پژوهانه                                                                                                                                                  

راهنمای نحوه ثبت هزینه کرد پژوهانه در سامانه گلستان                                                                                                   

شیوه نامه اجرای طرح تحقیقاتی داخلی از محل پژوهانه                                                                                                    

پیشنهاد طرح پژوهشی                                                                                                                                                   

 

مراحل تکمیل پرونده فرصت مطالعاتی

 

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی    

اصلاحیه شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی     

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی  

تعهدات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 

 
گزارش نامه متقاضی ارتقاء مرتبه 

 
گزارش نامه عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی                                                 

گزارش نامه فرصت مطالعاتی      

جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی     

 

 

فرآیند چاپ کتاب

 

آیین نامه انتشارات دانشگاه رازی  

شیوه نامه تدوین و انتشار کتاب دانشگاه رازی  

شیوه نامه امتیاز دهی انتشار کتاب دانشگاه رازی  

شیوه نامه انتخاب و تشویق صاحبان اثر (کتاب) برتر انتشارات دانشگاه رازی  
دستورالعمل تبدیل پایان نامه و رساله (پارسا) به کتاب در انتشارات دانشگاه رازی  

فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و یا تدوین اثر

 
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب

 
فرم تعهد تحویل اثر  

فرم تعیین امتیاز کتاب در کمیته منتخب دانشکده

 

ارتقاء اعضای هیات علمی

 

تکمیل  فرم های ارتقاء  

 
تکمیل فرم های ارزیابی کیفیت تدریس و تحویل به مدیر گروه(کاربرگ های ماده ۲)

   
فرم اصلاحات تکمیلی جهت کمیته منتخب دانشکده  

 
دستورالعمل تکمیل پروند های ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت    

مدارک لازم جهت ارتقاء  

 
ترفیع سالیانه 1402    

شیوه نامه اعطایی پایه تشویقی    

 

تکمیل پروفایل پژوهشی استاد

راهنمای تکمیل پروفایل پژوهشی استاد جهت ثبت کد  Orcid & Google Scholar

راهنمای ثبت نام در پایگاه  Google Scholar

راهنمای ثبت نام در پایگاه  ORCID

 

 

تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 

مشاهده فرم های مربوط به استخدام رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  

دانلود فرم های مربوط به استخدام رسمی آزمایش به رسمی قطعی

 

 

تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی

مشاهده فرمهای مربوط به استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی  

دانلود فرمهای مربوط به استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی  

 

 

 

لینک نشریات معتبر ونامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستورالعمل تشویق پدیداورندگان آثار در نشریات بین المللی و داخلی(مصوب سال 1401)                                                   
دستورالعمل نحوه ارزیابی هیأت علمی پژوهشی(مصوب سال 1401)                                                                                
سامانه نشریات وزارت علوم                                                                                                                                                  
فهرست نشریات و ناشران تحت احتیاط و جعلی                                                                                                                            
سامانه نشریات نمایه شده در ISC                                                                                                                                              

 

 

دستیار پژوهشی

 

آیین نامه دستیار پژوهشی ( وزارت عتف)  

آیین نامه دستیار پژوهشی در دانشگاه رازی  

کاربرگ گزارش دوره دستیار پژوهشی

 
 

 

کارگاه های علمی

 

شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی  

فرم برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی

 
 

 

پسا دکتری

 

آیین نامه پسادکتری در دانشگاه رازی  

قرارداد پژوهشی دوره پسادکتری

گزارش نامه درخواست پذیرش دوره پسادکتری

کاربرگ تسویه حساب

توافق فیمابین استاد مسئول و پژوهشگر دوره پسادکتری

قرارداد پسادکتری خارج از حمایت مالی دانشگاه

کاربرگ ارائه گزارش پیشرفت پروژه دوره پسادکتری

 

 

راهنمای بروز رسانی صفحه شخصی اساتید

دریافت فرم احتساب سنوات پیمانی