اداره امور عمومی

 

 

نام ونام خانوادگی : سعید اسدی

سمت : رئیس اداره امور عمومی

شماره تماس : 34279303 -083

شماره تماس (داخلی) : 202

محل خدمت : حوزه ریاست اتاق شماره 19

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1- امور مربوط به حضور و غیاب، مأموریت و مرخصی پرسنل اداری
2- نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد تأسیسات دانشکده
3- نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد خدمات دانشکده بطور خاص نظافت عمومی کلاسها وآزمایشگاهها،کلیه ساختمانها و محوطه و جمع‌آوری ودفع زباله
4- نظارت برکار شرکت خدماتی نگهداری از فضای سبز دانشکده
5- نظارت بر کار پیمانکاران در سطح دانشکده
6- بررسی و انتقال درخواست های تجهیزات و امکانات آموزشی و نیازهای لوازم اداری و مصرفی کلی در دانشکده
7- هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل ها پشتیبانی از مراسمات از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی دانشکده
8- تأمین وسایل  و امکانات رفاهی کارکنان دانشکده
9-  برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه دانشکده
10- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری دانشکده
11- تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات دانشکده
12- نظارت بر امور ساختمانی و محوطه سازی دانشکده
13- نظارت، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط دانشکده شامل خدمات، انبار، کارپردازی، تأسیسات،سایت  و سالن ها
14- پیش بینی نیازهای تدارکاتی و ملزومات اداری و فنی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
15- دریافت تقاضاهای مربوط به  گروه های آموزشی(آمار ، ریاضی ،فیزیک و زیست شناسی) پی گیری و بررسی اولیه و ارجاع به مقام مافوق
16- گزارش  و  ارجاع  امور خارج از سطح  اختیارات دانشکده به واحد های مربوطه(اداره تعمیر و نگهداری،حراست تدارکات ، امور اداری و....) و پی گیری آنها.
17-  نظارت بر حسن انجام کار انتشارات خصوصی دانشکده.
18- کنترل عمومی کلاسها از نظر صندلی­ها، وایت برد، روشنایی، رنگ، گرمایش و سرمایش
19-برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها
20- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انبارداری دانشکده  شامل وظایف زیر:  1-دریافت وکنترل اقلام خریداری شده توسط کارپرداز دانشکده و صدور درخواست انبار 2- تفکیک.چیدمان و نگهداری اقلام بر اساس ماهیت کالا ها در انبار و تحویل انها به واحدها 3- برآورد نیازهای معمول دانشکده و تنظیم و پیگیری درخواست خرید موارد عمومی
21-  انجام کلیه ی اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.