اداره امور عمومی

سعید اسدی
رئیس اداره امور عمومی

شماره تماس : ۳۴۲۷۹۳۰۳ -۰۸۳

شماره تماس (داخلی) : ۲۰۲

محل خدمت : حوزه ریاست اتاق شماره ۱۹

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

- امور مربوط به حضور و غیاب، مأموریت و مرخصی پرسنل اداری
۲- نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد تأسیسات دانشکده
۳- نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد خدمات دانشکده بطور خاص نظافت عمومی کلاسها وآزمایشگاهها،کلیه ساختمانها و محوطه و جمع‌آوری ودفع زباله
۴- نظارت برکار شرکت خدماتی نگهداری از فضای سبز دانشکده
۵- نظارت بر کار پیمانکاران در سطح دانشکده
۶- بررسی و انتقال درخواست های تجهیزات و امکانات آموزشی و نیازهای لوازم اداری و مصرفی کلی در دانشکده
۷- هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل ها پشتیبانی از مراسمات از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی دانشکده
۸- تأمین وسایل  و امکانات رفاهی کارکنان دانشکده
۹-  برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه دانشکده
۱۰- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری دانشکده
۱۱- تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات دانشکده
۱۲- نظارت بر امور ساختمانی و محوطه سازی دانشکده
۱۳- نظارت، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط دانشکده شامل خدمات، انبار، کارپردازی، تأسیسات،سایت  و سالن ها
۱۴- پیش بینی نیازهای تدارکاتی و ملزومات اداری و فنی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
۱۵- دریافت تقاضاهای مربوط به  گروه های آموزشی(آمار ، ریاضی ،فیزیک و زیست شناسی) پی گیری و بررسی اولیه و ارجاع به مقام مافوق
۱۶- گزارش  و  ارجاع  امور خارج از سطح  اختیارات دانشکده به واحد های مربوطه(اداره تعمیر و نگهداری،حراست تدارکات ، امور اداری و....) و پی گیری آنها.
۱۷-  نظارت بر حسن انجام کار انتشارات خصوصی دانشکده.
۱۸- کنترل عمومی کلاسها از نظر صندلی­ها، وایت برد، روشنایی، رنگ، گرمایش و سرمایش
۱۹-برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها
۲۰- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انبارداری دانشکده  شامل وظایف زیر:  ۱-دریافت وکنترل اقلام خریداری شده توسط کارپرداز دانشکده و صدور درخواست انبار ۲- تفکیک.چیدمان و نگهداری اقلام بر اساس ماهیت کالا ها در انبار و تحویل انها به واحدها ۳- برآورد نیازهای معمول دانشکده و تنظیم و پیگیری درخواست خرید موارد عمومی
۲۱-  انجام کلیه ی اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.