آمار دانشجویان دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

زیست شناسی ریاضی آمار فیزیک جمع
کارشناسی ۳۶۵ ۳۲۱ ۱۴۹ 216 ۱۰۵۱
کارشناسی ارشد 79 74 38 66 ۲۵۷
دکتری 38 30 15 20 ۱۰۳
جمع ۴۸۲ ۴۲۵ 202 302 ۱۴۱۱