اعضای هیات علمی

مهرداد نیاپرست

مهرداد نیاپرست

مهرداد نیاپرست    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 320
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مدل های خطی 2 2020137 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحثی پیشرفته در داده کاوی 2020133 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | شش هفته اول ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | شش هفته دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدل های آماری در اقتصاد 2020269 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
احتمال 2 2020186 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
احتمال 2 2020092 3 03 نامشخص 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدل های خطی 2 2020137 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدل های خطی 2 2020137 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1