اعضای هیات علمی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 310
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلودگی اتمسفر 2022581 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیک اتمسفر2 2022576 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
هواشناسی عمومی 2022224 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک اتمسفر1 2022575 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی 2022578 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی فیزیکی 1 2022040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آلودگی اتمسفر 2022581 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک اتمسفر2 2022576 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1