اعضای هیات علمی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی

جلیل صحرائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک اتمسفر1 2022575 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی 2022578 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هواشناسی دینامیکی 1 2022036 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هواشناسی فیزیکی 1 2022040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آلودگی اتمسفر 2022581 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک اتمسفر2 2022576 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
هواشناسی دینامیکی 2 2022536 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1