اعضای هیات علمی

نامدار یوسفوند

نامدار یوسفوند

نامدار یوسفوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 287
اتاق: 440
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 01 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 04 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 02 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3 2012046 1 01 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3 2012046 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398
اندوکرینولوژی 2012080 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آندوکرینولوژی پیشرفته 2012304 2 01 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی حواس 2012285 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی عصب وعضله 2012283 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نوروفیزیولوژی 2012785 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 2012044 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 2012044 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2012687 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2012687 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3