اعضای هیات علمی

یاسر طلوعی

یاسر طلوعی

یاسر طلوعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نظریه حلقه ها 2016187 4 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 04 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه مقدماتی اعداد 2016256 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی3 2016942 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کدگذاری 1 2016368 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2016255 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
رمزنگاری 2016208 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه مقدماتی اعداد 2016256 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه حلقه ها 2016187 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه کدها 2016194 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1