اعضای هیات علمی

سمیه اسمعیلی رینه

سمیه اسمعیلی رینه

سمیه اسمعیلی رینه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 434
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 2012395 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 2012395 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 2012395 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
جانورشناسی بی مهرگان 2012726 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2012685 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 2012685 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جانورشناسی 2012684 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جانورشناسی بی مهرگان 2012394 4 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آناتومی مقایسه ای 2012173 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تشریح تکوینی مقایسه ای مهره داران 2012322 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی جانورشناسی 2012684 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
اصول و رده بندی جانوران 2012409 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جانورشناسی مهره داران 2012396 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تنوع زیستی 2012635 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تشریح مقایسه ای مهره داران 2012627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی جانورشناسی 2012684 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2