اعضای هیات علمی

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم، سال تحصیلی 00-99)

ساعت

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13-14

شنبه

زیست شناسی RNA

(دکتری سلولی و مولکولی)

   

سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان

(کارشناسی ارشد)

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

(کارشناسی-ترم 6)

یکشنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

 (کارشناسی سلولی-ترم 6)

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

(کارشناسی- گرایش سلولی-ترم 4)

   

دوشنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

(کارشناسی- گرایش سلولی-ترم 4)

(گردشی هفته های فرد)

 

جلسه گروه

 

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

(کارشناسی-ترم 6)

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

 (کارشناسی سلولی-ترم 6)

(گردشی هفته های زوج)

سه شنبه

 

ژنتیک مولکولی

(کارشناسی- گرایش جانوری-ترم 6)

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

(کارشناسی-ترم 4)

 

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

(کارشناسی-ترم 4)

چهارشنبه

   

ژنتیک مولکولی

(کارشناسی- گرایش جانوری-ترم 6)

(گردشی هفته های فرد)

   

 

 

 

 

 

طرح درس

(لینک های دروس ترم جاری فعال می باشند)

نام درس

مقطع تحصیلی

فایل طرح درس

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی (3)

کارشناسی

فایل

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلول های بنیادی

کارشناسی

فایل

تنظیم چرخه سلولی و سرطان

کارشناسی

فایل

ژنتیک مولکولی

کارشناسی

فایل

ویروس شناسی

کارشناسی

فایل

کشت سلول و بافت

کارشناسی ارشد

فایل

سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان

کارشناسی ارشد

فایل

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

کارشناسی ارشد

فایل

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

دکتری

فایل

زیست شناسی RNA

دکتری

فایل

 

 

 

 

محتوی درسی تدریس شده در سیستم LMS

(نیمسال دوم، سال تحصیلی 00-99)

عنوان درس

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

هفته 9

هفته 10

هفته 11

هفته 12

هفته 13

هفته 14

هفته 15

هفته 16

هفته

 17

زیست شناسی RNA

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 - جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 آزمون پایان ترم

سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

آزمون پایان ترم

زیست شناسی سلولی (2)

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20

    آزمون پایان ترم

زیست شناسی سلولی (1)

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

-

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20     آزمون پایان ترم

ژنتیک مولکولی

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20     آزمون پایان ترم
 

 

منابع

عنوان درس

کتب مرجع

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • Molecular Biology of the Cell (Alberts et al., 6th ed.,  2015)
 • Molecular Cell Biology (Lodish et al., 8th ed. 2016)
 • Karp’s Cell and Molecular Biology (Karp et al., 8th ed., 2016)

ژنتیک مولکولی

 • Molecular Biology (R. F. Weaver, 5th ed., 2012)
 • Lewin’s-Genes-XII (T. A. Brown, 2018)
 • Molecular Biology of the Gene (Watson et al., 7th ed. 2013)
 • Genomes 4 (T.A. Brown, 2018)
 • Genomes 3 (T.A. Brown, 2006)

زیست شناسی سلولی و مولکولی سرطان

 • Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics (L. Pecorino, 4th ed., 2016)
 • Molecular Basis of Cancer (Mendelsohn et al, 4th ed., 2015)
 • Molecular Oncology (Gelmann et al., (eds.), 2014)
 • Molecular Biology of the Cell (Alberts et al., 6th ed., 2015)
 • Molecular Cell Biology (Lodish et al., 8th ed., 2016)

کشت سلول و بافت

 • Cell Culture Techniques (Bal-Price et al., 2011)
 • General techniques of cell culture (Maureen et al., 2010)
 • Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications (R. I. Freshney, 2010)

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 • Molecular Biology (R. F. Weaver, 5th ed., 2012)
 • Lewin’s-Genes-XII (T. A. Brown, 2018)
 • Molecular Biology of the Gene (Watson et al., 7th ed. 2014)
 • Genomes 4 (T.A. Brown, 2018)
 • Genomes 3 (T.A. Brown, 2006)

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

 • Essentials of Stem Cell Biology (Lanza and Atala, 2014)
 • Methods in Molecular Biology-Embryonic Stem Cell Protocols (K. Turksen (eds.), 2016)
 • Stem Cell Biology and Regenerative Medicine- Adult and Embryonic Stem Cells. (K. Turksen (eds.) 2012)
 • Stem Cell Biology and Regenerative Medicine- Adult Stem Cells. (K. Turksen (eds.), 2014)
 • Stem Cells. Scientific Facts and Fiction (Mummery et al., 2014)
 • Stem Cell Biology in Health and Disease-Springer. (Dittmar and Zänker (eds.), 2009)

زیست شناسی RNA

 • Fungal RNA Biology-Springer International Publishing Ane Sesma, Tobias von der Haar (eds.), 2014)
 • RNA Worlds_ From Life’s Origins to Diversity in Gene Regulation. John F. Atkins et al., 2010)
 • Molecular biology of RNA (David Elliott and Michael Ladomery, 2016)
 • RNA biology. Meister G., (2011)
 

 

 

 

 

 • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 04 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 2012701 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سازو کارهای سلولی و مولکولی سرطان 2012623 2 01 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ویروس شناسی 2012710 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تنظیم چرخه سلولی و سرطان 2012441 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3