اعضای هیات علمی

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تنظیم چرخه سلولی و سرطان 2012441 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازو کارهای سلولی و مولکولی سرطان 2012623 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
ویروس شناسی 2012085 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
کشت سلول وبافت 2012253 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی 2012660 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012736 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012736 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3