اعضای هیات علمی

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

برنامه هفتگی

(نیمسال اول، سال تحصیلی 00-99)

ساعت

ایام هفته

8-9

10:15-11:15

11:15-12:15

13-14

شنبه

   

زیست شناسی سلولی و مولکولی (3) (کارشناسی سلولی-ترم 7)

آز ژنتیک مولکولی

(کارشناسی-ورودی ماقبل 96)

یکشنبه

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

(ارشد بیوشیمی-ترم 1)

 

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی (کارشناسی جانوری-ترم 3)

 

دوشنبه

زیست شناسی و ژنتیک سلولهای بنیادی

(دکتری سلولی-ترم 1)

زیست شناسی سلولهای بنیادی (کارشناسی جانوری-ترم 7)

جلسه گروه

 

سه شنبه

کشت سلول و بافت

(ارشد سلولی)

     

چهارشنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی (3) (کارشناسی سلولی-ترم 7)

(گردشی هفته های فرد)

 

تنظیم چرخه سلولی و سرطان

(کارشناسی سلولی-ورودی ماقبل 96)

 

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی (کارشناسی جانوری-ترم 3)

(گردشی-هفته های زوج)

 

 

 

طرح درس

(لینک های دروس ترم جاری فعال می باشند)

نام درس

مقطع تحصیلی

فایل طرح درس

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی (3)

کارشناسی

فایل

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی

فایل

زیست شناسی سلول های بنیادی

کارشناسی

فایل

تنظیم چرخه سلولی و سرطان

کارشناسی

فایل

ژنتیک مولکولی

کارشناسی

فایل

ویروس شناسی

کارشناسی

فایل

کشت سلول و بافت

کارشناسی ارشد

فایل

اصول و روش های سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

فایل

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

کارشناسی ارشد

فایل

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

دکتری

فایل

 

 

 

 

محتوی درسی تدریس شده در سیستم LMS

(نیمسال اول، سال تحصیلی 00-99)

عنوان درس

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

هفته 9

هفته 10

هفته 11

هفته 12

هفته 13

هفته 14

هفته 15

هفته 16

هفته 17

زیست شناسی سلولی و مولکولی (3)

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14              

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

جلسه 1

جلسه 2 

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

             

زیست شناسی سلول های بنیادی

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10              

تنظیم چرخه سلولی و سرطان

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10              

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

-

-

-

-

-

-

-

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3              

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

-

-

-

-

-

-

-

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3              

کشت سلول و بافت

-

-

-

-

-

-

-

جلسه 1

جلسه 2 جلسه 3              
 

 

 

 

منابع

عنوان درس

کتب مرجع

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • Molecular Biology of the Cell (Alberts et al., 6th ed.,  2015)
 • Molecular Cell Biology (Lodish et al., 8th ed. 2016)
 • Karp’s Cell and Molecular Biology (Karp et al., 8th ed., 2016)

ژنتیک مولکولی

 • Molecular Biology (R. F. Weaver, 5th ed., 2012)
 • Lewin’s-Genes-XII (T. A. Brown, 2018)
 • Molecular Biology of the Gene (Watson et al., 7th ed. 2013)
 • Genomes 4 (T.A. Brown, 2018)
 • Genomes 3 (T.A. Brown, 2006)

ویروس شناسی

 • Virology Principles and Applications ) Carter and Saunders, 2nd ed., 2013)
 • Principles of Virology (Flint et al., 4th ed., 2015)
 • Fundamentals of molecular virology  (N. H. Acheson, 2nd ed., 2011)

تنظیم چرخه سلولی و سرطان

 • Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics (L. Pecorino, 4th ed., 2016)
 • Molecular Basis of Cancer (Mendelsohn et al, 4th ed., 2015)
 • Molecular Oncology (Gelmann et al., (eds.), 2014)
 • Molecular Biology of the Cell (Alberts et al., 6th ed., 2015)
 • Molecular Cell Biology (Lodish et al., 8th ed., 2016)

کشت سلول و بافت

 • Cell Culture Techniques (Bal-Price et al., 2011)
 • General techniques of cell culture (Maureen et al., 2010)
 • Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications (R. I. Freshney, 2010)

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 • Molecular Biology (R. F. Weaver, 5th ed., 2012)
 • Lewin’s-Genes-XII (T. A. Brown, 2018)
 • Molecular Biology of the Gene (Watson et al., 7th ed. 2014)
 • Genomes 4 (T.A. Brown, 2018)
 • Genomes 3 (T.A. Brown, 2006)

زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی

 • Essentials of Stem Cell Biology (Lanza and Atala, 2014)
 • Methods in Molecular Biology-Embryonic Stem Cell Protocols (K. Turksen (eds.), 2016)
 • Stem Cell Biology and Regenerative Medicine- Adult and Embryonic Stem Cells. (K. Turksen (eds.) 2012)
 • Stem Cell Biology and Regenerative Medicine- Adult Stem Cells. (K. Turksen (eds.), 2014)
 • Stem Cells. Scientific Facts and Fiction (Mummery et al., 2014)
 • Stem Cell Biology in Health and Disease-Springer. (Dittmar and Zänker (eds.), 2009)
 

 

 

 

 

 • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 04 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 2012701 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سازو کارهای سلولی و مولکولی سرطان 2012623 2 01 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ویروس شناسی 2012710 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تنظیم چرخه سلولی و سرطان 2012441 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3