اعضای هیات علمی

سلیمان خزائی

سلیمان خزائی

سلیمان خزائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 201
اتاق: 209
پست الکترونیکی: 

نام درس فایل توضیحات
روش های چند متغیره گسسته طرح درس  
هفته های سوم- چهارم و پنجم جدول های توافقی بدون مدل بندی  

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای چند متغیره ی گسسته 1 2020194 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث ویژه در آمار اقتصادی 2020268 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث ویژه 2020093 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار بیزی 2020164 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه احتمال 2 2020136 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال 1 2020082 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه احتمال 2 2020136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه احتمال پیشرفته 2020090 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه اندازه و احتمال 2 2020032 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار زیستی 2012697 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه اندازه و احتمال 2 2020032 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مباحث ویژه 2020093 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2