اعضای هیات علمی

شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 308
اتاق: 124
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنالیز تابعی 2 2016290 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز تابعی کاربردی 2016263 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز تابعی 2 2016290 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
مسائل مقدار مرزی 2016298 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1