اعضای هیات علمی

شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 308
اتاق: 124
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیز تابعی 2 2016290 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 2016902 4 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آنالیز تابعی کاربردی 2016263 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آنالیز تابعی 2 2016290 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مسائل مقدار مرزی 2016298 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1