اعضای هیات علمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 327
اتاق: 439
پست الکترونیکی: 

دریافت فایل فیزیولوژی گیاهی1جلسه اول 1399/1/16

فیزیولوژی گیاهی 3 (فیتوکروم ها جلسه سوم)

اکولوژی گیاهی جلسه سوم

گیاهان دارویی جلسه دوم 

فیزیولوژی گیاهی 1 جلسه بیست و سوم فروردین 

فیزیولوژی گیاهی 3 (پاسخ به نور آبی) جلسه 24 فروردین

اکولوژی گیاهی (نیش اکولوژی)

فیزیولوژی گیاهی 1 (پتانسیل آب) جلسه سی ام فروردین

فیزیولوژی گیاهی 3 (هورمون اکسین) 31 فروردین

اکولوژی گیاهی (نیش اکولوژی، عوامل محدود کننده و سازش)

گیاهان دارویی (متابولیت های ثانویه - 1)

فیزیولوژی گیاهی 1 (توازن آب در گیاهان) ششم اردیبهشت

اکولوژی گیاهی (سازش با عوامل محیطی) هشتم اردیبهشت

فیزیولوژی گیاهی 1 (انتقال آب در گیاهان) سیزدهم اردیبهشت

فیزیولوژی گیاهی 3 (اکسین بخش سوم)

مبانی زیست شناسی تکوینی گیاهی (جلسه اول)

اکولوژی گیاهی (ادامه سازش)

گیاهان دارویی 16 اردیبهشت (ترکیبات فنلی)

فیزیولوژی گیاهی 1 (انتقال  آب از برگ به اتمسفر) 20 اردیبهشت

فیزیولوژی گیاهی 3 (بخش آخر اکسین و جیبرلین)

اکولوژی گیاهی (توالی گیاهی)

گیاهان دارویی (ادامه فنل ها و ترپنوئیدها)

فیزیولوژی گیاهی 1- تغذیه معدنی جلسه اول

فیزیولوژی گیاهی 3- هورمون جیبرلین

اکولوژی گیاهی- جامعه شناسی گیاهی

گیاهان دارویی- ترپنوئیدها

تکوین گیاهی- تکوین ساقه

فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه معدنی جلسات دوم و سوم)

فیزیولوژی گیاهی 3 (هورمون سیتوکنین)

اکولوژی گیاهی (جامعه شناسی گیاهی)

گیاهان دارویی (آلکالوئیدها)

تکوین گیاهی (تکوین ریشه)

فیزیولوژی گیاهی 1 تغذیه معدنی جلسه چهارم

فیزیولوژی گیاهی 1 (عوامل موثر بر تغذیه معدنی گیاهان)

فیزیولوژی گیاهی 3 (هورمون اتیلن)

فیزیولوژی گیاهی 3 (هورمون آبسزیک اسید)

بوم شناسی گیاهی (آللوپاتی)

بوم شناسی گیاهی (تنوع زیستی)

"یاهان دارویی (گلیکوزید های سیانوژنیک)

گیاهان دارویی (اهمیت گیاهان دارویی)

تکوین گیاهی (تکوین گل)

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه بوم شناسی گیاهی 2012756 1 02 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه بوم شناسی گیاهی 2012756 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
بوم شناسی گیاهی 2012755 2 01 1399/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهی 1 2012070 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهی 3 2012753 2 01 1399/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
گیاهان دارویی 2012417 2 01 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متابولیسم گیاهی 2012236 2 01 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
جذب وانتقال در گیاهان 2012093 2 01 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیستم های تکثیر گیاهان 2012429 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهی 1 2012501 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی گیاهی 2 2012062 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
روش های نوین درزیست فناوری گیاهی 2012585 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیولوژی استرس های گیاهی 2012425 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیولوژی گیاهی 1 2012070 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4