اعضای هیات علمی

سیدمحمد معصومی

سیدمحمد معصومی

سیدمحمد معصومی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 251
اتاق: 472
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روشهای رده بندی گیاهان 2012329 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی گیاه شناسی 2012690 3 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی گیاه شناسی 2012690 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 2012752 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1 2012053 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 2012055 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 3 2012413 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
ریخت شناسی و تشریح گیاهی 2012751 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش هاو ابزارها در سیستماتیک گیاهی 2012607 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیستماتیک گیاهی 1 2012052 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیستماتیک گیاهی 2 2012509 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سیستماتیک گیاهی 3 2012412 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلورایران 2012291 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه گرده شناسی گیاهی 2012422 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه گرده شناسی گیاهی 2012422 1 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
سیستماتیک گیاهی پیشرفته 2012006 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
گرده شناسی 2012615 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
گرده شناسی 2012521 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
گرده شناسی گیاهی 2012421 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
گرده شناسی گیاهی 2012421 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3