اعضای هیات علمی

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نظریه میدانهای کوانتومی 2 2022517 3 01 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نسبیت خاص 2022081 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه نسبیت 2022784 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه میدانهای کوانتومی1 2022422 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1