اعضای هیات علمی

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34274556-083
اتاق: گروه فیزیک، طبقه دوم، اتاق331
پست الکترونیکی: 

علاقمند به آموزش و تدریس فیزیک 

پژوهش در فیزیک بن ذره ها، 

 

 

Teaching#

 

* ویدئوی درس ها به صورت فایل های تصویری در کانال درس ها بارگذاری شده است. در این قسمت تنها فایل PDF را می توانید مشاهده نمایید.

 

 

 Lectures of the Second Semester 1398/1399  

        Quantum Field Theory I   

        Fundamental of Physics II          

    Symmetry and Group Theory                

طرح درس نظریه میدان کوانتومی 1 

طرح درس فیزیک پایه 2 

طرح درس تقارن و نظریه گروه 

Quantum Field Theory   
 
F.Mandel,G.Shaw

فیزیکِ دو
(درسنامه ی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس)
فیروز آرش

Group Theory for Physicists
C. J .Isham

 Lecture#01:Particles&Fields

آشنایی بامفهوم میدان،عملگر دِل:Lecture#01  

آشنایی مقدماتی با نظریه گروه ها :Lecture#01

Lecture#02: Electromagnetic Field in the
absence of charges,  classical fields

میدان الکتریکی،دوقطبی الکتریکی:Lecture#02 

گروههای پیوسته و ماتریسی:Lecture#02

Lecture#03: Quantum simple harmonic oscillatore

میدان دوقطبی الکتریکی و مثال:Lecture#03

ساختارهای درون گروه-زیرگروه-هم مجموعه:Lecture#03

 Lecture#04: Quantized Radiation field-Part #1

دوقطبی در میدان الکتریکی،توزیع پیوسته بار:Lecture#04

قضیه های مربوط به هم مجموعه ها:Lecture#04

Lecture#05: Quantized Radiation field-Part#2

ادامه توزیع پیوسته بار سطحی و حجمی:Lecture#05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Research#

                                                                                                             

Structure Function of the Bound Proton in the Dressed-quark Exchange Formalism

 ,M Rasti

(International Journal of Theoretical Physics 59 (3), 643-6622020

Effect of nuclear corrections on the parton distribution functions of a bound nucleon and EMC-ratio of A= 3 nuclei in a dressed-quark scenario

M Rasti

(PHYSICAL REVIEW C 99 (4), 044302 (2019

The Structure Functions of 3He and 3H Nuclei in the Constituent Quark Exchange Model

M Modarres, M Rasti, MM Yazdanpanah

(Few-Body Systems 55 (2), 85-100 (2014

THE ROLE OF FERMI MOTION ON THE STRUCTURE FUNCTIONS OF 3He AND 3H NUCLEI IN THE QUARK EXCHANGE FRAMEWORK

M Modarres, M Rasti

(International Journal of Modern Physics E 22 (06), 1350037 (2013

The constituent quark exchange model for the bound state nucleons

MM Yazdanpanah, M Modarres, M Rasti

(Few-Body Systems 48 (1), 19-29 (2010

        

 

 

                                                                                                                              Outside Physics#

 

 @  مقاله: چیستی دانشگاه- فیروز آرش

 

 

 

 

 

        

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تقارن و نظریه گروهها 2022830 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه میدانهای کوانتومی1 2022422 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نسبیت خاص 2022081 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه میدانهای کوانتومی 2 2022517 3 01 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه نسبیت 2022784 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه میدانهای کوانتومی1 2022422 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1