اعضای هیات علمی

کیومرث منصوری

کیومرث منصوری

کیومرث منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 264
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 

ریاضی فیزیک ۱

جلسه اول تا دوازدهم

 

ریاضی فیزیک ۳ 

جلسه اول تا نهم

 

مکانیک آماری پیشرفته

جلسه اول تا دهم

 

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
دینامیک غیر خطی و آشوب 2022646 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اپتیک 2022115 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی الکترومغناطیسی نور 2022731 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اپتیک 2022115 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نسبیت خاص 2022081 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه نسبیت 2022784 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 04 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2