اعضای هیات علمی

کرم بهاری

کرم بهاری

کرم بهاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 258
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 

My Primary Email: Karam.Bahari@gmail.com

ایمیل اول من: Karam.Bahari@gmail.com

طرح درس ترموینامیک و مکانیک آماری 2

طرح درس کیهانشناسی 2

طرح درس نجوم و اخترفیزیک

طرح درس مکانیک کوانتومی 1

طرح درس فیزیک عمومی 1

 

عنوان درس فایل های مربوط به متن درس موارد دیگر
فیزیک پایه 1

 

 

نجوم و اخترفیزیک

درس یک و دو (فصل هفتم)

درس سه و چهار (فصل هشتم)

فصل دهم

فصل شانزدهم

فصل بیست وسوم

فصل بیست و پنجم

 
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2

 

 

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترمودینامیک و مکانیک آماری2 2022183 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022118 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
کیهانشناسی 1 2022611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک پایه2 2022902 4 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2