اعضای هیات علمی

کرم بهاری

کرم بهاری

کرم بهاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 258
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022118 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
کیهانشناسی 1 2022611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نجوم و اختر فیزیک 2022148 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اختر فیزیک 2022145 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک پایه2 2022902 4 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک نجومی مقدماتی 2022082 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2