اعضای هیات علمی

حسین جوانشیری قاسم آبادی

حسین جوانشیری قاسم آبادی

حسین جوانشیری قاسم آبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 988334274569
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت جلد اول، ترجمه ارشک حمیدی
طرح درس براساس دستورالعمل مصوب شورای گروه ریاضی
جزوه درس

اعداد مختلط

حد

پیوستگی

مشتق

آهنگ تغییرات

انتگرال معین

پاد مشتق و توابع مقدماتی

توابع هذلولوی

روش های انتگرال گیری

انتگرال ناسره

سری های نامتناهی

کاربرد انتگرال

تمرین

آدرس کانال درس در تلگرام MATH I_RaziU400@

 

مبانی ریاضی نظریه مجموعه ها و کاربردها، لین و لین؛ ترجمه عمید رسولیان
طرح درس دانلود
جزوه درس

منطق گزاره ها

مجموعه ها

رابطه

توابع

مجموعه های متناهی، نامتناهی، شمارا و ناشمارا

اعداد اصلی

آدرس کانال درس در تلگرام Foundation_Math_RaziU991@

 

مبانی آنالیز ریاضی آنالیز ریاضی رودین؛ ترجمه علی اکبر عالم زاده
طرح درس دانلود
جزوه درس

اعداد حقیقی

فضاهای متریک

پیوستگی

آدرس کانال درس در تلگرام Math_Analysis_RaziU991@

 

معادلات دیفرانسیل گروه 07 معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسایل مقدار مرزی، بویس؛ ترجمه حمید رضا ظهوری زنگنه
طرح درس دانلود
جزوه درس

یادآوری مشتق و انتگرال

معادلات خطی مرتبه اول

معادلات مرتبه n

حل معادلات به کمک سری

لاپلاس

حل تمرین

آدرس کانال درس در تلگرام Diff_Equations_RaziU9907@


 

ریاضی عمومی 2 حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت، ترجمه ارشک حمیدی
طرح درس براساس دستورالعمل مصوب شورای گروه ریاضی
جزوه درس

مختصات قطبی

بردارها

توابع برداری

توابع چند متغیره

اکسترمم های توابع چند متغیره

انتگرال دوگانه و سه گانه

انتگرال منحنی الخط

آدرس کانال درس در تلگرام Math II_STAT_RaziU@