اعضای هیات علمی

حسین فلاحی

حسین فلاحی

حسین فلاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012736 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
بیوانفورماتیک 2012206 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوانفورماتیک پیشرفته 2012666 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکامل مولکولی 2012455 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2012258 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
فناوری اطلاعات در ریز زیست فناوری 2012577 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحثی در ژنتیک 2012444 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012707 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون زیست شناسی(زبان تخصصی) 2012078 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
ایمنی شناسی 2012448 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوانفورماتیک 2012206 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تکامل مولکولی 2012455 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2