اعضای هیات علمی

حسین فلاحی

حسین فلاحی

حسین فلاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 Offered courses, syllabus and course materials Sep 2019 - Jan 2020

Course Title Syllabus Course Materials
(Bioinformatics (MSc HF_Bioinformatix Bioinformatics Class Notes
Biological Literatures HF_Bioliterature Bioliteratures Class Notes
PlantBiotechnology_part I HF_PlantBiotechnology

PlantBiotech Class Notes-Part I

PlantBiotech Class Notes-PartII

Genetic Engineering HF_GE GE Class Notes

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون تخصصی زیست شناسی جانوری 2012737 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مهندسی ژنتیک 2012503 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 03 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012736 1 02 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 02 نامشخص ترم اول 1398
بیوانفورماتیک 2012306 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیوتکنولوژی گیاهی 2012418 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی زیست شناسی سامانه ها 2012717 2 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012707 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون زیست شناسی(زبان تخصصی) 2012078 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012736 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
بیوانفورماتیک 2012206 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوانفورماتیک پیشرفته 2012666 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکامل مولکولی 2012455 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3