اعضای هیات علمی

بیتا رضایی

بیتا رضایی

بیتا رضایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

طرح در س ها

طرح درس رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن

طرح درس فیزیک هسته ای 1

طرح درس فیزیک عمومی 2

************************************************************

جلسا ت مجازی فیزیک عمومی 2

1- فایل میدان الکتریکی

2- فایل قانون گاوس

3- پتانسیل الکتریکی1

4- پتانسیل الکتریکی 2

5- خازن ها 1

6- خازن ها 2

7-خازن ها 3

8- جریان الکتریکی 1

9- جریان الکتریکی 2

  ***حل تمرین های فیزیک عمومی 2***

حل تمرین فصل بار الکتریکی

حل تمرین فصل میدان الکتریکی

*************************************************************

جلسات مجازی فیزیک هسته ای 1

1- ساختار هسته ، شعاع هسته

2- انرژی بستگی

3- منحنی انرژی بستگی

4- مدل قطره مایع

5- سهمی های جرم

6- مدل لایه ای

7- تعیین اسپین -پاریته 1

8- تعیین اسپین - پاریته 2

 

  ********حل تمرین هسته ای***********

1- حل تمرین فصل اول 

************************************************************

جلسات مجازی رادیو ایزوتوپ و کاربردآن

1-مروری بر ساختار هسته 

2- قوانین واپاشی 1

3- قوانین واپاشی 2

4-انواع واپاشی 1

5- انواع واپاشی 2

6-تولید هسته های رادیو اکتیو1

7- تولید هسته های رادیو اکتیو 2

8- راه های اتلاف انرژی تابش های هسته ای

9- راه های برهمکنش نوترون با ماده

10-مفهوم ضریب تضعیف جرمی

11- بررسی فوتوالکتریک ، کامپتون ، تولید زوج

12-بررسی چشمه های تابش های هسته ای

*******************************************************************

 

 

کتبمقالاتهمایش ها