اعضای هیات علمی

بیتا رضایی

بیتا رضایی

بیتا رضایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 314
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
موضوعات ویژه 1 2022550 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک راکتور پیشرفته 2022603 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک هسته ای 2 2022069 3 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک راکتور پیشرفته 2022603 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ساختارهسته 2022493 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک راکتور 1 2022144 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک هسته ای پیشرفته2 2022496 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک راکتور 1 2022144 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک هسته ای 2 2022069 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک هسته ای پیشرفته 1 2022433 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک راکتور 2 2022146 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک راکتور 1 2022144 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1