اعضای هیات علمی

بیتا رضایی

بیتا رضایی

بیتا رضایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

*****************************************

((جلسات مجازی فیزیک هسته ای دو))

1- واپاشی هسته ای 1

2- واپاشی هسته ای 2

3- واپاشی هسته ای 3

4- واپاشی هسته ای 4

5- واپاشی هسته ای 5

6- واپاشی هسته ای 6

7- واپاشی هسته ای 7

8- واپاشی هسته ای 8

9- واکنش های هسته ای 1

10- واکنش های هسته ای 2

11- واکنش های هسته ای 3

 

 

******************************************

((جلسات مجازی ساختار هسته))

1- مذل های هسته ای 1

2- مدل های هسته ای 2

3- مدل های هسته ای 3

4- مدل های هسته ای 4

5- مدل های هسته ای 5

6- گشتاورهای الکترومغناطیسی هسته

7- گشتاورهای الکترومغناطیسی و همجوشی هسته ای

8- فرایندهای فیزیکی 1

9- فرایند های فیزیکی 2

10-محصورسازی 1

11- محصور سازی 2

 

*******************************************

((جلسات مجازی موضوعات ویژه دو))

1- نیروی هسته ای 1

2-نیروی هسته ای 2

3- نیروی هسته ای 3

4- نیروی هسته ای 4

5-نیروی هسته ای 5

6-همجوشی هسته ای 1

7- همجوشی هسته ای 2

8- ایزواسپین

9- همجوشی هسته ای 3

10- همجوشی هسته ای 4

کتبمقالاتهمایش ها