اعضای هیات علمی

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

  • فایل های مربوط به درس مبانی جبر 

مرجع درس: کتاب آشنایی با نظریه گروه ها و حلقه ها (دانلود)، طرح درس (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 23 تا 28 فروردین جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 30 فروردین تا 4 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 6 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 13 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 20 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

عنوان کانال درس در تلگرام  foundations_of_algebra

===============================================

  • فایل های مربوط به درس ریاضی عمومی 2  

مرجع درس: حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس (دانلود)،  طرح درس(دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 23 تا 28 فروردین جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 30 فروردین تا 4 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 6 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 13 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 20 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

عنوان کانال درس در تلگرام   calc2_razi   

===============================================

  • فایل های مربوط به درس جبر پیشرفته 

مرجع درس: نظریه حلقه و مدول (دانلود)، طرح درس (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 23 تا 28 فروردین جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 30 فروردین تا 4 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 6 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 13 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 20 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

عنوان کانال درس در تلگرام   advanced_algebra_razi   

===============================================

  • فایل های مربوط به درس مباحث ویژه در نظریه گروه ها 

مرجع درس: ضربگر شور (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 23 تا 28 فروردین جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 30 فروردین تا 4 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 6 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 13 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

اسلایدهای خام ارائه شده در کلاس مجازی از تاریخ 20 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت جلسات اول و دوم (دانلود)

===============================================