اعضای هیات علمی

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2016255 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
گروههای متناهی 2016246 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
هندسه جبری مقدماتی 2016258 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی ریاضیات 2020180 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
توپولوژی جبری مقدماتی 2016334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
گروههای متناهی 2016246 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
هندسه جبری مقدماتی 2016258 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
گروههای متناهی 2016246 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 17 نتیجه
از 1