اعضای هیات علمی

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 115
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

طرح درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2

طرح درس معادلات دیفرانسیل

 

 

معادلات دیفرانسیل 

موضوع فایل PDF سایر فرمت‌ها
معادلات کامل، عامل انتگرال‌ساز جلسه 1 و2(اسلاید)،    منبع جلسه 1 و2 جلسه 1 و 2(فرمت ppt)

معادلات خطی مرتبه اول، مسیرهای قائم

جلسه 3 و 4(اسلاید)،     منبع جلسه 3 و 4 جلسه 3 و 4(فرمت ppt)
جلسات درس از 99/1/23 تا 99/2/12

مسیرهای مایل و تمرین

معادلات قابل تبدیل

 معادلات خطی مرتبه دوم                      

                               
جلسات درس در تاریخ‌های 99/2/13 و 99/2/16

تغییر پارامترها و معادلات اویلر

                           
جلسات درس در تاریخ‌های 99/2/20 و 99/2/23

حل معادلات با سری‌ها1

منبع فصل

                           
لسات درس در تاریخ‌های 99/2/27 و 99/2/30

 تمرین

تبدیلات لاپلاس                                                     

 

 


معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (لیسانس)

موضوع فایل PDF سایر فرمت‌ها
سری‌های فوریه جلسه 1 و2،    جزوه جلسه 1 و 2  

سری‌های سینوسی و کسینوی،

صورت مختلط سری‌های فوری

جلسه 3 و 4،     جزوه جلسه 3 و 4  
جلسات درس از 99/1/23 تا 99/2/12 همگرایی سریهای فوریه-روش مشخصه ها
جلسات درس در تاریخ‌های 99/2/14 و 99/2/17

جدا سازی متغیرها و موج یک بعدی

روش دالامبر

 جلسات درس در تاریخ‌های 99/2/28 و 99/2/31

انتقال حرارت با شرایط مرزی مختلف

معادله لاپلاس

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2 2016279 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1 2016324 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2 2016279 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی1 2016216 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی2 2016292 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1