اعضای هیات علمی

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 115
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1 2016324 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2 2016279 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی1 2016216 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی2 2016292 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1