اعضای هیات علمی

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 115
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1 2016324 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2 2016279 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی1 2016216 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی2 2016292 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2016238 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1