اعضای هیات علمی

وحید اکملی

وحید اکملی

وحید اکملی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 435
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 03 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 02 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی بوم شناسی 2012896 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی بوم شناسی 2012896 1 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی بوم شناسی 2012896 1 05 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی بوم شناسی 2012896 1 02 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی بوم شناسی 2012896 1 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اکولوژی 2012406 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تکامل 2012028 2 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی بوم شناسی (نظری) 2012895 2 02 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش ها در بیوسیستماتیک 2012632 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
پستاندار شناسی 2012183 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جانورشناسی مهره داران 2012727 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی بوم شناسی 2012695 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3