اعضای هیات علمی

محمدوحید تکوک

محمدوحید تکوک

محمدوحید تکوک    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 253
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2022733 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه میدانهای کوانتومی1 2022422 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 2022077 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه میدانهای کوانتومی1 2022422 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 2022077 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه میدانهای کوانتومی 2 2022482 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1