اعضای هیات علمی

مهدی تبریزی

مهدی تبریزی

مهدی تبریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 255
اتاق: 339
پست الکترونیکی: 

آدرس صفحه شخصی:  http://fm.razi.ac.ir/tabrizi/