اعضای هیات علمی

توفیق اوسطی

توفیق اوسطی

توفیق اوسطی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ذرات بنیادی 2022831 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 02 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک پایه2 2022902 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2 2022623 3 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک پایه3 2022903 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
ذرات بنیادی پیشرفته 1 2022491 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک پایه2 2022902 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک پایه3 2022903 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک کوانتم پیشرفته 3 2022429 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ذرات بنیادی پیشرفته 1 2022491 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مکانیک کوانتم پیشرفته 3 2022429 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1