اعضای هیات علمی

شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 سایر ایمیل ها: shsohrabisani@gmail.com

                  Google Scholar 

 

 طرح درس بلورشناسی

طرح درس فیزیک حالت جامد1

طرح درس ترمودینامیک و مکانیک آماری2

طرح درس فیزیک و نانوفناوری قطعات

 

کتابها

                    

 

         

 

4- مبانی فیزیک حالت جامد

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلور شناسی 2022096 3 01 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک ونانو فناوری قطعات 2022566 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نانو ساختار ها-ویژگی ها وکاربرد ها 2022685 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022135 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک ونانو فناوری قطعات 2022566 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک آماری 2022047 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022118 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
بلور شناسی 2022096 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1