اعضای هیات علمی

رستم مرادیان

رستم مرادیان

رستم مرادیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 325
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 

 

جزوه بلور شناسی 

 

 

جزوه مکانیک کوانتوم یک فصل اول 

 

Dr. Rostam Moradian

 

Full Professor Department of Physics School of Science

Razi University

 

Address: School of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

Tel:+98 (831) 4274556,+98 (918)1324809

Fax:+98(831) 4274556

Email: rmoradian@razi.ac.ir  ,

Homepage: http://www.razi.ac.ir/moradian

 

Details

 

Name: Rostam Moradian

Date of birth: 2/06/1962

 

Citizenship: Iran

 

Education experience:

 

Teaching in BSC 1991-1998:

 

I have taught most of physics courses for BSC, including condensed matter physics, classical mechanics, electromagnetic, statistical mechanics, quantum mechanics and superconductivity.

 

PhD graduated at Physics Department of Bristol University, England, 1998-2002.

 

Teaching in MSC 2002-2012:

 

I have taught, advance condensed matter physics, computational physics, advance quantum mechanics, statistical mechanics and superconductivity.

 

Teaching in PhD 2002-2015:

 

Advance  condensed  matter  physics,  many  body  physics,  advance  statistical  physics, superconductivity.

 

Job descriptions:

 

I am an academic member of Razi university of Kermanshah in Iran. I have graduated 30

MSC students and 11 Ph.D. students. At the moment I am supervisor of seven PhD student and five MSC students.

 

 

Posts I have had or have at present:

 

* Head of Nano science and Nanotechnology research center of Razi University

 

* Member of Nano science Department,  Institute of Theoretical Physics and Mathematics

(IPM), Tehran, Iran.

 

* I am the head of Physics Department, Razi University (2007-Sep. 2008, July.2012-present).

 

PhD graduated students under my supervision:

 

1)  Hamze Mousavi, thesis title "Impurity effects on superconductors and Anderson  theorem" Razi University (2008).

 

2)  Ali Fathalian, thesis title "Investigation of magnetic and nonmagnetic impurity effects on the electronic properties of carbon nanotubes" Razi University (2008).

 

3)  Sam  Azadi,  thesis  title  "Investigation  of  the  electronic  properties  of  carbon  and  III-V

nanotubes" Razi University (2009).

 

4)  Nader  Ghobadi,  thesis  title  "Gas  Nano  sensing  in  armchair  grapheneNano  ribbons  and investigation of physical properties of nanostructure semiconducting" Razi University (2010).

 

5)  Raad   Chegel,   thesis   title   " Investigation of   dielectric   function of carbon    nanotube and Structural and electronic properties of bundled nanotubes." Razi University (2010).

 

6)  Yavar  Mohamadi  title  "Investigation  of  gas  sensing  properties  of  zigzag  Single-Walled carbon Nanotubes and armchair grapheme Nano ribbons" (2010).

 

7)  Somaye   Behzad,   "Investigation   of   the   effect   of   doping   on   the   structural    and electricalproperties of multi-walled and bundled nanotubes." Razi University (2011).

 

8)  Shadokht sourabi sani “RaziUniversity (2011).

 

9)  Bandar Astinchap, “Preparation and investigation of polymer Nano composites by  using carbon nanotubes coated with nanoparticles and quantum dot for use target drug delivery and industry”, Razi University (2012).

 

PhD student under my supervision:

 

1) Borhan Arghavaninia

2) Iraj Manouchehri

3) Masod Shahrokhi

4) Rouhollah Gholami

5) Maryam Nobakhti

6) Atefeh Ghaderi

7) Shahrzad Esfandiari

 

My interested research subjects:

 

I am working on different area of condensed matter physics including following subjects:

 

 

* Disordered alloys systems in the normal and superconductivity phases.

 

* Strongly correlated systems including superconductivity and magnetism.

 

* Carbone nanotubes.

 

* Boron nitride nanotubes.

 

* Electronic properties of nanoparticles.

 

* Dilute ferromagnetic semiconductors.

 

* Experimental Solis State Physics: Thin Films, Magnetic Nanoparticles,

 

Qualifications:

 

BSc: Physics, Urmia University, Iran (1983-1987)

 

 

MSc: Condensed matter physics, Tabriz University, Iran (1987-1991).

 

 

MSc thesis: Tunneling of Fermionic systems coupled to a dissipative system.

 

 

PhD: condensed matter physics,  Bristol University, England (1998-2002).

 

 

PhD thesis: alloys in high temperature superconductivity and in normal phases.

 

Awards:

 

Faculty of science distinguish researcher of year 2002

Faculty of science distinguish researcher of year 2003

Faculty of science distinguish researcher of year 2004

Faculty of science distinguish researcher of year 2005

Faculty of science distinguish researcher of year 2006

Faculty of science distinguish researcher of year 2007

Faculty of science distinguish researcher of year 2008

6th rank in the 4th top ten Iranian nanotechnologist 2009

 

Memberships:

 

• Editor of International Nano Letters.

• Editor of “زایهانارمج دیهش هاگشناد یا هرذ سب یاهمتسیس شهوژپ هلجم”.

• Member of Computational Physical Science Research Laboratory, Department of Nano- Science, Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM).

• Member of Iranian Physical society.

• Member of institute of Nano science and nanotechnology of Razi University.

• Member of institute of Nano science and nanotechnology of Medical University of

Kermanshah.

 

 

International ISI JournalPublications:

 

1.   R.  Moradian,  J.  F.  Annett,  B.  L.  Gy¨  orffy,  Disordered  s-,  d-,  and  p-wave superconductors: Exact results in infinite dimensions, Phys. Rev. B ,  62,  3508 (2000).

DOI:10.1103/PhysRevB.62.3508

 

2.    R. Moradian, J. F. Annett, B. L. Gy¨ orffy and G. Litak, Superconducting alloys with  weak  and  strong  scattering:  Anderson's  theorem  and  a  superconductor- insulator transition, Phys. Rev. B , 63, 024501 (2001).

DOI: 10.1103/PhysRevB.63.024501

 

3.   R.  Moradian, Investigation of disordered alloy systems in the normal and superconducting cases.   University of Bristol (2001). http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.391228#sthash.ydQJX6bH.dpu f

 

4.   R.  Moradian,  B.  L.  Gy¨orffy  and  J.  F.  Annett,  Impurity  Bound  States  in

Disordered d-Wave Superconductors, Phys. Rev. Lett. 89, 287002 (2002).

DOI:10.1103/PhysRevLett.89.287002

 

5.   R. Moradian, J. F. Annett and B. Gyorffy, Electronic Spectra of Extended Zn

Impurities in d-Wave Superconductors, Phys. Rev. B 70(2004)172505.

DOI:10.1103/PhysRevB.70.172505

 

6.   R. Moradian, Real space Dynamical Super Cell Approximation for interacting disordered systems, Submitted on 17 May 2004 (v1), last revised 23 May 2004 (this version, v2), (unpoblished).

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0405357

 

7.   R.  Moradian,  Disordered  Carbon  Nanotube  Alloys  in  the  Effective  Medium

Super Cell Approximation, Phys. Rev. B 70(2004)205425.

DOI:10.1103/PhysRevB.70.249902

 

8.   R.  Moradian,  Effective  Medium  Super  Cell  Approximation  for  interacting disordered systems, an alternative real space derivation of generalized Dynamical Cluster  approximation,  Journal  of  Physics  C:  Condensed  Matter  18,  507-520 (2006).

 

DOI:10.1088/0953-8984/18/2/012

 

9.   R. Moradian and H. Mousavi, The validity of Anderson's theorem for s-wave superconductors, Supercond. Sci. Technol.19, 449-453 (2006).

DOI:10.1088/0953-2048/19/6/005

 

10. R. Moradian and A. Fathalian, Ferromagnetic semiconductor single wall carbon nanotube, Nanotechnology, 17, 1835(2006).

DOI:10.1088/0957-4484/17/8/005

 

11. R. Moradian and S. Azadi, Boron nitride single walled carbon nanotube  alloy, Physica E 35, 157 (2006).

 

 

DOI:10.1016/j.physe.2006.07.020

 

12. R. Moradian, S. Azadi and H. Rafi-tabar, When double-walled carbon nanotubes can become metallic or semiconducting, J. Phys.: Condens. Matter19No17 (30

April 2007)176209.

DOI:10.1088/0953-8984/19/43/436209

 

13. R.  Moradian  and  A.  Fathalian,  Magnetic  impurity  effects  in  zigzag  carbon nanotubes, International Journal of Nanoscience, Vol. 6, No. 6, 453 (2007).

DOI:10.1142/S0219581X07005036

 

14. R. Moradian and Y. Mohammadi, Finite-concentration gas molecule adsorption on carbon nanotubes investigated by a tight-binding approach, Phys. Rev. B 76,

155432 – Published 24 October 2007.

DOI:10.1103/PhysRevB.76.155432

 

15.  R. Moradian and Y. Mohammadi, Tight binding model investigation of  gas molecules  adsorption  on  carbon  nanotubes.Phys.  Rev.  B,  76,  155432  (2007).

 DOI:10.1103/PhysRevB.76.155432

 

16. R. Moradian and H. Mousavi, Investigation of non-magnetic impurity  doping effect on the MgB2 superconductor critical temperature, J. Phys.: Condens. Matter

20 No 9 (5 March 2008)095212.

DOI:10.1088/0953-8984/20/9/095212

 

17. Y. Shirvany, M. Hayati and R. Moradian, Numerical solution of the  nonlinear Schrodinger  equation  by  feedforward  neural  networks,   Communications  in Nonlinear Science and Numerical Simulation 13 (2008) 2132–2145.

DOI:10.1016/j.cnsns.2007.04.024

 

18.  R. Moradian and S. Azadi, Magnetism in defected single-walled boron nitride nanotubes, EPL, 83 (2008) 1700.

DOI:10.1209/0295-5075/83/17007

 

19.  R.  Moradian,  S.  Behzad  and  S.  Azadi,  Ab  initio  density  functional  theory investigation  of  electronic  properties  of  semiconducting  single-walled  carbon nanotube bundles, Physica E 40 (2008) 3055– 3059

DOI:10.1016/j.physe.2008.04.006

 

20. R.  Moradian,  S.  Behzad  and  R.  Chegel,  Ab  initio  density functional  theory investigation of structural and electronic properties of silicon carbide  nanotube bundles, Physica B 403 (2008) 3623– 3626.

DOI: 10.1016/j.physb.2008.05.040

 

21. R. Moradian et alAb initio density functional theory investigation of crystalline bundles of polygonized single-walled silicon carbide nanotubes, 2008 J. Phys.: Condens. Matter 20 465214.

 

DOI:10.1088/0953-8984/20/46/465214

 

22. R. Moradian, M. Najafi and M. Elahi, Role of surface Cooper pair interactions on critical temperature of ultra thin film superconductors, Physics Letters A 372 (2008) 5841–5847.

 

 

DOI: 10.1016/j.physleta.2008.07.037

 

23.  R. Moradian and A. Fathalian, Investigation of superconductivity in the single wall carbon nanotubes, Journal of Physics and Chemistry of Solids 69  (2008)

2589– 2593.

 

DOI:10.1016/j.jpcs.2008.05.020

 

24. R. Moradian, Y. Mohammadi and N. Ghobad, Investigation of gas sensing property of armchair graphene nanoribbons, J. Phys.: Condens. Matter 20

425211(12pp) (2008).

DOI:10.1088/0953-8984/20/42/425211

 

25. R. Moradian, S. Azadi, S. Vasheghani Farahani Structure and electronic properties of native and defected gallium nitride nanotubes, Physics Letters A, Volume 372, Issue 46, 17 November 2008, Pages 6935-6939.

 DOI: 10.1016/j.physleta.2008.09.044

 

26. Y. Shirvany, M. Hayati, R. Moradian, Multilayer perceptron neural networks with novel unsupervised training method for numerical solution of the partial differential equations, Applied Soft Computing, Volume 9, Issue 1, January 2009, Pages 20-29.

 

DOI:10.1016/j.asoc.2008.02.003

 

27. Y. Shirvany, M. Hayati and R. Moradian, Multilayer perceptron neural networks with novel unsupervised training method for numerical solution of the partial differential equations, Applied Soft Computing, Volume 9, Issue 1, January 2009, Pages 20–29.

DOI:10.1016/j.asoc.2008.02.003

 

28. R. Moradian and A. Fathalian, Effects of inter wall hopping on the electronic properties of double-wall carbon nanotubes, Solid State Communications 149 (2009) 491_495.

DOI:10.1016/j.ssc.2008.12.028

 

29. R. Moradian, P. Zereshki, S. Haseli and M. Hayati, Investigation of electronic transport through graphene nanoribbon quantum dots, Physica E 41 (2009) 801–

805.

 

DOI:10.1016/j.physe.2008.12.014

 

30. R. Moradian, S. Behzad and R. Chegel, Ab initio density functional theory investigation of Li-intercalated silicon carbide nanotube bundles, PHYSICS LETTERS A Volume: 373 Issue: 26 Pages: 2260-2266Published:2009.

DOI:10.1016/j.physleta.2009.04.040

 

31. R. Moradian, Extra condition is necessary to have a unique cluster wave vectors set in the periodic cluster approximations, Submitted on 6 May 2009  (v1), last revised 22 Jun 2009 (this version, v3), (unpublished).

http://arxiv.org/abs/0905.0766

 

 

32. R.  Moradian,  S.  Behzad  and  R.  Chegel,  Ab  initio  density functional  theory investigation  of  structural  and  electronic  properties  of  double-walled  silicon carbide    nanotubes,    PHYSICA    E-LOW-DIMENSIONAL     SYSTEMS     & NANOSTRUCTURES Volume: 42 Issue: 2 Pages:172-175Published:2009.

DOI: 10.1016/j.physe.2009.10.005

 

33. A. Fathalian, SX. Dou and R. Moradian, Boron doping effects on the electronic structure of normal and superconductor carbon nanotubes, PHYSICA B- CONDENSED MATTER Volume: 405 Issue: 4 Pages: 1125-

1129Published:2010.

DOI:10.1016/j.physb.2009.10.062

34. S.  Azadi  and  R.  Moradian,  First  principle  study  of  unzipped  boron  nitride nanotubes,  PHYSICS  LETTERS  A  Volume:  374  Issue:  4  Pages:   605-609

Published:2010.

 

  DOI:10.1016/j.physleta.2009.11.040

35.  R.  Moradian,  R.  Chegel  and  S.  Behzad,  Linear  optical  response  of  carbon nanotubes  under  axial  magnetic  field,  PHYSICA   E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS   &   NANOSTRUCTURES   Volume:   42    Issue:   6   Pages:1850-

1860Published:2010.

DOI:10.1016/j.physe.2010.01.053

 

36.  R. Moradian and B.  Astinchap, SYNTHESIS AND CONTROL SIZE OF SNS2

NANOPARTICLES ON THE SURFACE MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES, Nano, Volume: 5, Issue: 3 (June2010).pag139-142.

DOI:10.1142/S1793292010002037

 

37.  A. Fathalian, R. Moradian and Sh.  Sohrabi Sani, Ab Initio Density Functional Theory Investigation of Structural and Electronic Properties of ZnO Bundles, Modern Physics Letters B, Volume 24, Issue 31, pp. 2997-3003 (2010).

  DOI: 10.1142/S0217984910025437

 

38. R. Moradian, R. Chegel and S. Behzad, Optical absorption of zigzag single walled boron nitride nanotubes, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 43, Issue 1, November 2010, Pages 312-318.

 

  DOI:10.1016/j.physe.2010.08.002

 

39.  S. Behzad, R. Moradian  and R. Chegel, Structural and electronic properties of boron-doped double-walled silicon carbide nanotubes, Physics Letters A, Volume

375, Issue 2, 1 December 2010, Pages 174-179.

 

DOI:10.1016/j.physleta.2010.10.056

 

40.  S. Azadi, R. Moradian and A. Mousavi Shafaee, The effect of Stone-Wales defect orientations on the electronic properties of single-walled carbon nanotubes, Computational Materials Science, Volume 49, Issue 3, 2010, Pages 699-703.

 

DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.06.013

 

 

41.  V.  Vatanpour,  S.  S.  Madaeni,  R.  Moradian,  S.  Zinadini  and  B.  Astinchap.

Fabrication  and  characterization  of  novel  antifouling  nanofiltration  membrane prepared    from    oxidized    multiwalled    carbon    nanotube/    polyethersulfone nanocomposite, Journal of Membrane Science, Volume 375, Issues 1-2, 15 June

2011, Pages 284-294.

 

DOI:10.1016/j.memsci.2011.03.055

 

42.  M. Sedighi, B. Arghavani Nia, H. Zarringhalam and R.  Moradian, First principles investigation of magnesium antimonite semiconductor compound in two different phases under hydrostatic pressure, Physica B: Condensed Matter, Volume 406, Issue 17, 1 September 2011, Pages3149-3153.

DOI: 10.1016/j.physb.2011.04.060

 

43.  H. Mousavi and R. Moradian, Nitrogen and boron doping effects on the electrical conductivity of graphene and nanotube, Solid State Sciences (August

2011), 13 (8), pg. 1459-1464.

DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2011.03.008

 

44.  R.  Moradian,  N.  Ghobadi,  M.  Roushani  and  M.  Shamsipur,   Synthesis, Characterization and Size Dependent Energy Band Gap of Binary CdSe Quantum Dot and Its Nanoparticle Film, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, Supp. 1 February2011, pp.S104-S109.

 

DOI: 10.1007/BF03254286

 

45.  R. Moradian and S. Nazeri, Electrical Conductivity of Hydrogenated Armchair Nanoribbon  as  a  Gas  Sensor  by Using  of  Non-Equilibrium  Green's  Function Method, { HYPERLINK "http://link.springer.com/journal/40089" }2:3 , 2012.

 

DOI: 10.1186%2F2228-5326-2-3

 

46.  F. Ahmadi, R. Moradian, N. Jamali and B. Astinchap, The binding studies  of Pyriproxyfen to DNA using multi-spectroscopic, atomic forced microscopy  and two-layer ONIOM methods. Journal of DNA and Cell Biology, J. DNA and Cell Biology, 31(2) 2012, 259-268.

DOI:10.1089/dna.2011.1303

 

47. V. Vatanpour, S. S. Madaeni, R. Moradian, S. Zinadini and B. Astinchap,Novel antifouling nanofiltration polyethersulfone membrane fabricated from embedding TiO2     coated   multiwalled   carbon   nanotubes,   Separation    and   Purification Technology, Volume 90, 27 April 2012, Pages 69-82.

DOI: 10.1016/j.seppur.2012.02.014

 

48. P. Daraei, S. S. Madaeni, N. Ghaemi, E. Salehi, M. A. Khadivi, R. Moradian and B.  Astinchap,  Novel  polyethersulfone  nanocomposite  membrane  prepared  by PANI/Fe3O4  nanoparticles with enhanced performance for Cu(II) removal  from water, Journal of Membrane Science 2012, Volumes 415–416, 1 October  2012, Pages 250-259.

 

 DOI:10.1016/j.memsci.2012.05.007

 

 

49. B. Astinchap, R. Moradian, A. Ardu, C. Cannas, G. Varvaro and A. Capobianchi, Bifunctional     FePt@MWCNTs/Ru     Nano     architectures:      synthesis     and characterization, Chemistry of Material (ACS) 24 (2012) 3393-3400.

DOI:10.1021/cm3015447

 

50.  R.  Moradian  and  M.  Shahrokhi,  First  principles  study  of  the   structural, electronic and optical properties of  Zn1-x Yx(Y=Cd, Mg)O nanotube, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,Volume 44, Issues 7-8, April–May

2012, Pages 1760-1765.

DOI:10.1016/j.physe.2011.12.010

 

51.  R.  Moradian,  M.  Shahrokhi,  S.  S.  Charganeh  and  S.  Moradian,  Structural, magnetic, electronic and optical properties of iron cluster (Fe6) decorated boron nitride sheet, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Physica E

46 (2012) 182–188.

 

DOI:10.1016/j.physe.2012.08.012

 

52.  F.  Ahmadi,  N.  Jamali,  R.  Moradian  and  B.  Astinchap,  Binding  Studies  of Pyriproxyfen  to  DNA  by  Multispectroscopic  Atomic  Force  Microscopy  and Molecular Modeling Methods, DNA and Cell Biology. February 2012,  31(2):

259-268.

 

 DOI:10.1089/dna.2011.1303

53.  R. Moradian, M. Shahrokhi, S. S. Charganeh and S. Moradian,    Structural, magnetic, electronic and optical properties of iron cluster (Fe6) decorated boron nitride sheet, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume

46, September 2012, Pages 182–188.

 

DOI:10.1016/j.physe.2012.08.012

 

54.  S. Behzad, R. Moradian and R. Chegel, Structural and Electronic Properties  of Silicon  Carbide  Nanotubes  ,  Journal  of  Computational  and  Theoretical  Nano science 11/2012; 9(11):1860.

 

DOI:10.1016/j.memsci.2012.05.007

 

55.  R.  Moradian  and  M.  Shahrokhi,    First  principles  study  of  the  structural, electronic  and  optical  properties  of  Zn1−xYx(Y=Cd,Mg)OZn1−xYx(Y=Cd,Mg)O nanotube, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 44, Issues 7–8, April–May 2012, Pages 1760–1765

 

DOI:10.1016/j.physe.2011.12.010

 

56.  S. Behzad, R. Moradian and R. Chegel,  Structural and Electronic Properties of Silicon Carbide Nanotubes, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Volume 9, Number 11, November 2012, pp. 1860-1869(10).

 

 DOI:10.1166/jctn.2012.2597

 

57.  R.  Moradian,  M.  Shahrokhi  and  S.  Moradian,  First  principle  study  of  the structural, electronic and magnetic properties of Fe, Co, Ni atomic Nano  chains

 

 

encapsulated in single walled and double walled beryllium oxygen nanotubes, Physica E 47 (2013) 40–45.

DOI:10.1016/j.physe.2012.08.004

 

58.  P. Daraeia, S. S. Madaenia, N. Ghaemib, M. A. Khadivic, B. Astinchap and R.

Moradian,   Fouling resistant mixed matrix polyethersulfone membranes blended with magnetic nanoparticles: Study of magnetic field induced casting, Separation and Purification Technology, Volume 109, 9 May 2013, Pages 111–121.

 

 DOI:10.1016/j.seppur.2013.02.035

 

59.  A. Fathalian, R. Moradian and J. Jalilian, Half-metallic ferromagnetism in the

Mn-doped zinc oxide nanotube, Solid State Communications, Volume 160, April

2013, Pages 17–21.

 

DOI:10.1016/j.ssc.2012.10.046

 

60.  H.  Mousavi,  R.  Moradian,  Metallic  and  semimetallic  properties  of  doped graphene and boron nitride planes, Solid State Communications,  Volume  153, Issue 1, January 2013, Pages 17–22.

 

DOI:10.1016/j.ssc.2012.10.022

 

61.  R. Moradian and M. Shahrokhi,  Structural, electronic and optical properties of Zn1−xSrxOZn1−xSrxO nanotubes: First principles study,  Journal of  Physics and Chemistry of Solids, Volume 74, Issue 8, August 2013, Pages 1063–1068.

 

 DOI:10.1016/j.jpcs.2013.02.026

 

62.  R.  Moradian,  M.  Shahrokhi  and  S.  Moradian  ,First  principle  study  of  the structural, electronic and magnetic properties of Fe, Co, Ni atomic  nanochains encapsulated in single walled and double walled beryllium oxygen  nanotubes, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume  47, January

2013, Pages 40–45.

 

DOI:10.1016/j.physe.2012.08.004

 

63.  M.  Sedighi,  B.  Arghavani  Nia,  H.  Zarringhalam  and  R.  Moradian,  Density functional theory study of the structural and electronic properties of  Mg3Bi2  in hexagonal and cubic phases, The European Physical Journal  Applied  Physics / Volume 61 / Issue 01 / 2013, 10103 .

 

DOI:10.1051/epjap/2012120207

 

64.  A.  Fathalian,  R.  Moradian  and  M.  Shahrokhi,  Optical  properties  of  BeO

nanotubes: Ab initio study, Solid State Communications, Volume 156, March

2013, Pages 1–7.

 

  DOI:10.1016/j.ssc.2012.11.017

 

 

65.  R. Moradian and J. Samadi, Frequency comparison of light transmission  in  a defected quasi-one dimensional photonic crystal slab, International Nano Letters

2013, 3:27.

 

DOI: 10.1186/2228-5326-3-27

 

66.  P. Daraei, S. S. Madaeni, N. Ghaemib, M. A. Khadivi, B. Astinchap and R.

Moradian, Enhancing antifouling capability of PES membrane via mixing with varioustypes  of  polymer  modified  multi-walled  carbon  nanotube,  Journal  of Membrane Science, Volume 444, 1 October 2013, Pages 184–191.

 

DOI:10.1016/j.memsci.2013.05.020

 

67. S. Naderi, M. Shahrokhi, H. R. Noruzi, A. Gurabi and R. Moradian, Erratum to: Structural,  electronic  and  magnetic  properties  of  Fe  and   CO   monatomic nanochains encapsulated in BN nanotube bundle, The European Physical Journal Applied Physics / Volume 63 / Issue 02 / August 2013, 20401 (1 page).

 

DOI: 10.1051/epjap/epjap130298

 

68.  B. Arghavani Nia, M. Sedighi, M. Shahrokhi and R. Moradian, Ab initio density functional theory investigation of the structural, electronic and optical properties of  Ca3Sb2 in  hexagonal  and  cubic  phases,  Journal  of  Solid  State  Chemistry, Volume 207, November 2013, Pages 140–146.

 

DOI:10.1016/j.jssc.2013.09.026

 

69.  S. Naderi, M. Shahrokhi , H. Reza Noruzi, A. Gurabi and R. Moradian, Structural, electronic and magnetic properties of Fe and Co monatomic nanochains encapsulated in BN nanotube bundle, The European Physical Journal Applied Physics, Volume 62 / Issue 03 / June 2013, 30402 (6 pages).

 

DOI:10.1051/epjap/2013120340

 

70.  R. Moradian, M. Shahrokhi  and A. Karami Pourian, Magnetic  semiconductor and metal–semiconductor junction byF e n  nanoparticles encapsulated in beryllium oxygen nanotube, Journal of Magnetism and  Magnetic  Materials, Volume 344, October 2013, Pages 162–166.

DOI:10.1016/j.jmmm.2013.04.084

 

    71. N. Ghobadi and R. Moradian, Strong localization of the charge carriers      in CdSe nanostructure films, International Nano Letters, 30 Jul 2013.

DOI:10.1186/2228-5326-3-47

 

72. Y.  Mohammadi and  R.  Moradian,  Magnetism  of  an  adatom  on  biased  AA- stacked bilayer graphene, Physica B: Condensed Matter, Volume 442, 1  June

2014, Pages 66–69.

 DOI:10.1016/j.physb.2014.02.010

 

 

73.  M.  B.  Gholivand,  M.  Shamsipur,  M.  Shamizadeh,  R.  Moradian  and  B.

Astinchap, Cobalt oxide nanoparticles as a novel high-efficiency fiber coating for solid phase microextraction of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene from aqueous solutions, Analytica Chimica A cta, Volume 822, 25 April 2014, Pages

30–36.

 

DOI:10.1016/j.aca.2014.02.032

 

74. Y. Mohammadi and R. Moradian, Local moment formation in bilayer graphene, Solid State Communications, Volume 178, January 2014, Pages 37–41.

DOI:10.1016/j.ssc.2013.10.021

 

75.  R. Moradian,  M. Shahrokhi,  S. Amjaian, J. Samadi and R. Ijadi, Fe nanochain and nanowires encapsulation in isolated finite thickness ZnO  nanotube and its bundle systems, The European Physical Journal Applied  Physics / Volume 67 / Issue 02 / August 2014, 20406 (7 pages).

 

 DOI: 10.1051/epjap/2014130441

 

76.  M.  B.  Gholivand,  M.  Shamsipur,  M.  Shamizadeh,  R.  Moradian  and  B.

Astinchap, Cobalt oxide nanoparticles as a novel high-efficiency fiber coating for solid phase micro extraction of benzene, toluene, ethyl benzene and xylene from aqueous solutions, Analytica Chimica A cta Volume 822, 25 April 2014, Pages

30–36.

 

DOI:10.1016/j.aca.2014.02.032

 

77.  S. Rezaei, I. Manoucheri, R. Moradian and B. Pourabbas, One-step  chemical vapor deposition and modification of silica nanoparticles at the lowest  possible temperature  and  superhydrophobic  surface  fabrication,  Chemical  Engineering Journal, Volume 252, 15 September 2014, Pages 11–16.

 

DOI:10.1016/j.cej.2014.04.100

 

78. Y. Mohammadi, F. Shirzadi Tabar and R. Moradian, Effects of doping and bias voltage   on   the   screening   in   AAA-stacked   trilayergrapheme,    Solid   State Communications, Volume 193, September 2014, Pages 1–5.

 

 DOI:10.1016/j.ssc.2014.05.012

 

79.  S. Behzad, R. Chegel, R. Moradian and M. Shahrokhi, Theoretical exploration of structural,  electro-optical  and  magnetic  properties of  gallium-doped  silicon carbide  nanotubes,  Superlattices  and  Microstructures,   Volume  73,  September

2014, Pages 185–192.

 

DOI:10.1016/j.spmi.2014.05.024

 

80.  M.  Shahrokhi  and  R.  Moradian,  On  how  differently  the   quasi-harmonic approximation  works  for  two  isostructural  crystals:  Thermal   properties  of                    periclase and limeA Erba, , R Dovesi, The Journal of chemical physics, Volume

142, Issue 4, 044114.

 

 

DOI:10.1063/1.4906422

 

 

 

81.  B. Arghavani Nia, M. Shahrokhi, R. Moradian and I. Manouchehri,  Density functional investigation of structural, electronic and magnetic properties  of Cu- codoped     ZnO  nanotubes,The  European  Physical  Journal  Applied   Physics, Volume 67, Issue 2,20403.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2014130513

 

82.  Ş. Ţălu, S. Stach, Sh. Solaymani, R. Moradian, A. Ghaderi, M. R. Hantehzadeh, S. M.Elahi, Ż. Garczyk and Sara Izadyar, Multifractal spectra of  atomic force microscope  images  of  Cu/Fe  nanoparticles  based  films  thickness,  Journal  of Electroanalytical Chemistry, Volume 749, 15 July 2015, Pages 31–41.

DOI:10.1016/j.jelechem.2015.04.009

 

 

                  83. Maryam Saliminasab, Marzieh Afkhami Garaei, Rostam Moradian, Hamid Nadgaran; Novel and Sensitive Core-Shell Nanoparticles Based on Surface Plasmon Resonance Novel and Sensitive Core-Shell Nanoparticles Based Surface Plasmon Resonance, Plasmonics

 pp 1–7

DOI

https://doi.org/10.1007/s11468-016-0495-8

 

               84. B Astinchap, R Moradian, MN Tekyeh , Investigating the optical properties of synthesized ZnO nanostructures by sol-gel: The role of zinc precursors and annealing time

   , Optik-International Journal for Light …, 2016 – Elsevier

 

 

 

 

 

 

 

85. Marzieh Afkhami Garaei, Maryam Saliminasab, Hamid Nadgaran, Rostam Moradian , A Hybrid Plasmonic Bimetallic Nanoshell-Microsphere Sensor for Cancer Market Protein Detection, Plasmonics, December 2017, Volume 12, Issue 6,  pp 1953–1960

 

 

DOI

https://doi.org/10.1007/s11468-016-0467-z

 

 

86. Rostam Moradian, Atefeh Ghaderi, Seyed Mohammad Elahi ;Synthesis of Cu/Fe bilayers: micro structure and optical properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics

August 2016, Volume 27, Issue 8,  pp 7987–7993

 

 

DOI

https://doi.org/10.1007/s10854-016-4793-x

 

87. I Manouchehri, D Mehrparvar, R Moradian, K Gholami, T Osati; Investigation of structural and optical properties of copper doped NiO thin films deposited by RF magnetron reactive sputtering, Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 127, 19, 8124-8129(2016).

 

88. Maryam Saliminasab, Marzieh Afkhami Garaei, Rostam Moradian, Hamid Nadgaran;

The Effect of Bumpy Structure on Optical Properties of Bimetallic Nanoshells

Plasmonics, August 2017, Volume 12, Issue 4,  pp 1029–1035.

DOI

https://doi.org/10.1007/s11468-016-0355-6

 

89. Rostam Moradian, Maryam Saliminasab , Surface-Enhanced Raman Scattering in Tunable Bimetallic Core-Shell, Plasmonics, pp 1–9.

DOI

https://doi.org/10.1007/s11468-017-0614-1

 

90. B Astinchap, R Moradian, K Gholami , Effect of sputtering power on optical properties of prepared TiO 2 thin films by thermal oxidation of sputtered Ti layers- Materials Science in Semiconductor proceeding, 2017, 63, 169-175

 

doi:10.1016/j.mssp.2017.02.007.

 

91. Raad Chegel, Azra Feyzi, and Rostam Moradian, Electrical and optical conductivities of bilayer silicene: Tight-binding calculations, Int. J. Mod. Phys. B 31, 1750158 (2017)

https://doi.org/10.1142/S0217979217501582

 

92. Iraj Manouchehri, Saba Abdulzahra Obaid AlShiaa, Dariush Mehrparparvar, Moslim Idnan Hamil, Rostam Moradian; Optical properties of zinc doped NiO thin films deposited by RF magnetron sputtering, Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 127, 20, 9400-9406 (2016).

 

 

 

93. B. Arghavani Nia, R. Moradian, M. Shahrokhi; Structural, electronic and magnetic properties of Fe, Co, Ni monatomic nanochains encapsulated in armchair LiF nanotubes; Materials Science-Poland, 35, 2, 0045(2017).

 

| DOI: https://doi.org/10.1515/msp-2017-0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference proceedings:

 

1. R. Moradian, Effects of random hopping integrals on disordered d-wave superconductors properties, International conference on physics, Tehran, Iran (2004).

 

2. R. Moradian, New real space method for calculation of physical properties of a disordered system, 10th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2004).

 

3. R. Moradian and Hamzeh Mousavi, Validity of Anderson's theorem for s wave superconductors, 11th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2005).

 

4. R.  Moradian and Ali Fathalian, Magnetic Semiconductor single wall carbon nanotubes. Iranian physics conference, Lorestan, Iran (2005).

 

5. R. Moradian and Sam Azadi, Semiconducting energy gap of a single wall carbon nanotube is controllable by implanting boron and nitrogen, 12th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2006).

 

6. Rostam Moradian and Bandar Astinchap, parparation and investigation of biocompatible magnetic nanocomposites by multi modification of carbon nanotubes. Advances in applied physics & Materials Science Congress. 12-15 May, 2011, Antalya, Turkey.

 

7.  Tahereh  Shojaeimehr,  Farshad  Rahimpour,  Rostam  Moradian,  Bandar  Astinchap, MarziehSadeghi,  Optimization  of  zinc  adsorption  by  polyaniline  using  experimental design,7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Kish Island, Iran, 21-

24 November, 2011.

 

 

8. A. Capobianchi, B. Astinchap, R. Moradian, G. Varvaro, S. Laureti, A. Montone, D. Mirabile   Gattia,   A.   Ardu   and   C.   Cannas,FePt(L10)@MWCNTs/Ru(NPs)   :a   smart nanocomposite for catalysis applications,  4th International Conference on NANO-structures self assembly (Nano SEA 2012), 25-29 June, 2012, Sardinia, Italy.

 

9. B. Astinchap, R. Moradian, A. Capobianchi, G. Varvaro, S. Laureti, A. Ardu, C. Cannas, Synthesis  and  Characterization  of  three-block  nanocomposite  with  Catalyst/Magnetic functions (FePt@MWCNTs/Ru), International Congress on Nanoscience& Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10  September 2012, Kashan, I. R. Iran.

 

10. A. Capobianchi, B. Astinchap, R. Moradian, G. Varvaro, S. Laureti, A. Montone, D. MirabileGattia,    A.    Ardu    and    C.    Cannas,    Synthesis    and    characterization    of FePt(@MWCNTs/Ru(NPs),7th  International    Conference    on    Surfaces,    Coatings    and Nanostructured  Materials (NANOSMAT), 18-21 September 2012, Prague.

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022118 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حالت جامدپیشرفته 2 2022418 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات ویژه 2 2022623 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2022417 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
حالت جامدپیشرفته 2 2022418 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیستم های بس ذره ای در ماده چگال 2022674 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (09:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2022417 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک ماده چگال 2 2022479 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2022407 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک ماده چگال 1 2022478 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2022417 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیک ماده چگال 2 2022479 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1