اعضای هیات علمی

حامد رضانیا

حامد رضانیا

حامد رضانیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 314
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

فیزیک حالت جامد 1

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری2 2022183 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک ماده چگال 1 2022478 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک آماری 2022047 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 03 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک محاسباتی 2022415 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 1 2022556 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک آماری 2022047 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2