اعضای هیات علمی

حامد رضانیا

حامد رضانیا

حامد رضانیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نیمسال دوم 99-00

فیزیک حالت جامد 2

جلسه اول/documents/422562/0/1.pdf

جلسه دوم /documents/422562/0/2.pdf

جلسه سوم/documents/422562/0/3.pdf

جلسه 4/documents/422562/0/4.pdf

جلسه 5/documents/422562/0/5.pdf

جلسه 6/documents/422562/0/6.pdf

جلسه 7/documents/422562/0/7.pdf

جلسه 8/documents/422562/0/8.pdf

جلسه 9/documents/422562/0/9-1.pdf

جلسه 10/documents/422562/0/10.pdf

جلسه 11/documents/422562/0/11.pdf

حلسه 12/documents/422562/0/12-1.pdf

جلسه 13/documents/422562/0/13.pdf

جلسه 14 /documents/422562/0/14.pdf

جلسه 15 /documents/422562/0/15.pdf

جلسه 16/documents/422562/0/16.pdf

جلسه 17/documents/422562/0/17.pdf

جلسه 18/documents/422562/0/18.pdf

جلسه 19/documents/422562/0/19.pdf

طرح درس فیزیک پایه 2/documents/422562/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%202.docx

 

جلسه اول فیزیک پایه 2 /documents/422562/0/Doc1.pdf

جلسه 2 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse2.pdf

جلسه 3 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse3.pdf

جلسه 4 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse4.pdf

جلسه 5 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse5.pdf

جلسه 6 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse6.pdf

جلبسه 7 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalseie7.pdf

جلسه 8 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse8.pdf

جلسه 9 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jale9.pdf

جلسه 10 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse10.pdf

جلسه 11 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse11.pdf

جلسه 12 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse12.pdf

جلسه 13 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse13.pdf

جلسه 14 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jakse14.pdf

جلسه 15 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse15.pdf

جلسه 16 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse16.pdf

جلسه 17 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/jalse17.pdf

جلسه 18 فیزیک پایه 2/documents/422562/0/1-merged.pdf

جلسه 19/documents/422562/0/jals19.pdf

جلسه تکمیلی 19/documents/422562/0/takmili_jalse%2019.pdf

جلسه 20 فیزیک 2/documents/422562/0/20.pdf

جلسه 21 فیزیک 2/documents/422562/0/21.pdf

جلسه 22 فیزیک 2/documents/422562/0/22.pdf

جلسه 23 فیزیک 2/documents/422562/0/23.pdf

 

 

نیمسال اول 99-00

فیزیک محاسباتی 

 

جلسه  دوم/documents/422562/0/mohasebati2.pdf

جلسه سوم/documents/422562/0/mohasebati3.pdf

جلسه چهارم/documents/422562/0/11-merged.pdf

جاسه 5/documents/422562/0/12.pdf

جلسه 6/documents/422562/0/mohasebati3.5.pdf

جلسه 7 /documents/422562/0/mohasebati4.pdf

جلسه 8/documents/422562/0/mohasebati22.pdf

جلسه 9/documents/422562/0/mohasebati33.pdf

جلسه 10/documents/422562/0/mohasebati44.pdf

جلسه 11/documents/422562/0/mohasebati55.pdf

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری2 2022183 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیزیک ماده چگال 1 2022478 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک آماری 2022047 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 03 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2022066 4 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک محاسباتی 2022415 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 1 2022556 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک آماری 2022047 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2