اعضای هیات علمی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 244
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
گرانش 1 2022537 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نسبیت عام 2022408 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
موضوعات ویژه 2022420 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در ریاضی فیزیک 2022538 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نسبیت عام 2022408 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1