اعضای هیات علمی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 244
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

طرح درس مکانیک تحلیلی 1

طرح درس الکترومغناطیس 1

فایل جلسه اول مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه دوم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه سوم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه چهارم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه پنجم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه ششم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه هفتم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه هشتم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه نهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه دهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه یازدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه دوازدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه سیزدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه چهاردهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه پانزدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه شانزدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه هفدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه هیجدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه نوزدهم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه بیستم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه بیست ویکم مکانیک تحلیلی 1

فایل جلسه اول الکترومغناطیس 1

فایل جلسه دوم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه سوم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه چهارم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه پنجم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه ششم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه هفتم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه هشتم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه نهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه دهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه یازدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه دوازدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه سیزدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه چهاردهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه پانزدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه شانزدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه هفدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه هیجدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه نوزدهم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه بیستم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه بیست ویکم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه بیست ودوم الکترومغناطیس 1

فایل جلسه بیست وسوم الکترومغناطیس 1

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
گرانش 1 2022537 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نسبیت عام 2022408 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2