اعضای هیات علمی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 244
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

      مکانیک تحلیلی 2 (کارشناسی)

تاریخ جلسه فایل pdf
99/06/30 اول جلسه اول تحلیلی 2
99/07/01 دوم جلسه دوم تحلیلی 2
99/07/06 سوم جلسه سوم تحلیلی 2
99/07/08 چهارم جلسه چهارم تحلیلی 2
99/07/09 پنجم جلسه پنجم تحلیلی 2
99/07/13 ششم جلسه ششم تحلیلی 2
99/07/15 هفتم جلسه هفتم تحلیلی 2
99/07/20 هشتم جلسه هشتم تحلیلی 2
99/07/22 نهم جلسه نهم تحلیلی 2
99/07/23 دهم جلسه دهم تحلیلی 2
99/07/27 یازدهم جلسه یازدهم تحلیلی 2
99/07/29 دوازدهم جلسه دوازدهم تحلیلی 2
99/08/06 سیزدهم جلسه سیزدهم تحلیلی 2
99/08/07 چهاردهم جلسه چهاردهم تحلیلی 2
99/08/11 پانزدهم جلسه پانزدهم تحلیلی 2
99/08/13 شانزدهم جلسه شانزدهم تحلیلی 2
99/08/18 هفدهم جلسه هفدهم تحلیلی 2
99/08/20 هیجدهم جلسه هیجدهم تحلیلی 2
99/08/21 نوزدهم جلسه نوزدهم تحلیلی 2
99/08/25 بیستم جلسه بیستم تحلیلی 2
99/08/27 بیست ویکم جلسه بیست ویکم تحلیلی2
99/09/02 بیست ودوم جلسه بیست ودوم تحلیلی 2
99/09/04 بیست وسوم جلسه بیست وسوم تحلیلی 2
99/09/05 بیست وچهارم جلسه بیست وچهارم تحلیلی 2
99/09/09 بیست وپنجم جلسه بیست وپنجم تحلیلی2
99/09/11 بیست و ششم جلسه بیست وششم تحلیلی2
99/09/16 بیست وهفتم جلسه بیست وهفتم تحلیلی2
99/09/18 بیست وهشتم جلسه بیست وهشتم تحلیلی2
99/09/19 بیست ونهم جلسه بیست ونهم تحلیلی2
99/09/23 سی ام جلسه سی ام تحلیلی2
99/09/25 سی ویکم جلسه سی ویکم تحلیلی 2
99/09/30 سی ودوم جلسه سی ودوم تحلیلی2
99/10/02 سی وسوم جلسه سی وسوم تحلیلی2
99/10/03 سی وچهارم جلسه سی وچهارم تحلیلی2
99/10/07 سی وپنجم جلسه سی وپنجم تحلیلی2
99/10/09 سی وششم جلسه سی وششم تحلیلی2
99/10/14 سی وهفتم جلسه سی وهفتم تحلیلی2

   

  الکترودینامیک پیشرفته 1(کارشناسی ارشد)

تاریخ جلسه فایل pdf
99/08/19 اول جلسه اول الکترودینامیک 1
99/08/20 دوم جلسه دوم الکترودینامیک 1
99/08/26 سوم جلسه سوم الکترودینامیک1
99/08/27 چهارم جلسه چهارم الکترودینامیک1
99/09/03 پنجم جلسه پنجم الکترودینامیک 1
99/09/04 ششم جلسه ششم الکترودینامیک 1
99/09/10 هفتم جلسه هفتم الکترودینامیک1
99/09/11 هشتم جلسه هشتم الکترودینامیک1
99/09/17 نهم جلسه نهم الکترودینامیک1
99/09/18 دهم جلسه دهم الکترودینامیک1
99/09/24 یازدهم جلسه یازدهم الکترودینامیک1
99/09/25 دوازدهم جلسه دوازدهم الکترودینامیک1
99/10/01 سیزدهم جلسه سیزدهم الکترودینامیک1
99/10/02 چهاردهم جلسه چهارده الکترودینامیک1
99/10/08 پانزدهم جلسه پانزدهم الکترودینامیک1
99/10/09 شانزدهم جلسه شانزدهم الکترودینامیک1
99/10/15 هفدهم جلسه هفدهم الکترودینامیک1
99/10/16 هیجدهم جلسه هیجدهم الکترودینامیک1
99/10/22 نوزدهم جلسه نوزدهم الکترودینامیک1
99/10/23 بیستم جلسه بیستم الکترودینامیک1
99/10/29 بیست ویکم جلسه بیست ویکم الکترودینامیک1
99/10/30 بیست ودوم جلسه بیست ودوم الکترودینامیک1
     
     
     

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
گرانش 1 2022537 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات ویژه 1 2022550 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نسبیت عام 2022408 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2