اعضای هیات علمی

رضا جلیلیان

رضا جلیلیان

رضا جلیلیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34274569 83(98+)
اتاق: 123
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حل عددی معادلات انتگرال 2016044 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نرم افزارهای ریاضی 2016328 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016037 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز عددی 2016213 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حل عددی معادلات با مشتقات جزئی 2016308 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی 2016257 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016037 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز عددی 2016213 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
حل عددی معادلات با مشتقات جزئی 2016308 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آنالیز عددی 2016213 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
حل عددی معادلات انتگرال 2016241 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
معادلات انتگرال ودیفرانسیل عددی 2016268 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2