اعضای هیات علمی

ابوالفضل نیستانی

ابوالفضل نیستانی

ابوالفضل نیستانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

Research Interests

  • Numerical Weather Prediction
  • Data Assimilation (3DVAR - 4DVAR)
  • Forecast Verification
  • Spectral and Wavelet Analysis in Meteorology
  • Detection of Climate Variability and Change

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
دینامیک شاره 2022789 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
هواشناسی عمومی 2022497 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
هواشناسی عمومی 2022224 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
هواشناسی عمومی 2022224 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
هواشناسی فیزیکی 1 2022040 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
هواشناسی سینوپتیکی 1 2022531 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 6 نتیجه
از 1