اعضای هیات علمی

نادر دانش فر

نادر دانش فر

نادر دانش فر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
روشهای عددی کاربردی 2022743 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 نامشخص ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 05 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 2 2022623 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اپتیک کوانتومی 2 2022761 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اپتیک کوانتومی 1 2022760 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 04 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:30 ) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اپتیک 2022115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیک محاسباتی 2022415 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2