اعضای هیات علمی

نادر دانش فر

نادر دانش فر

نادر دانش فر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دروس ارائه شده در ترم دوم 98-99

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Lecture Notes)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advanced Laser Physics 

******

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture1

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture2

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture3

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture4

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture5

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture6

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture7

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture8

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture9

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture10

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture11

/documents/422571/0/LaserPhysics_Lecture12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسپکتروسکوپی(Spectroscopy)

******

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture1

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture2

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture3

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture4

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture5

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture6

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture7

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture8

/documents/422571/0/Spectroscopy_Lecture9

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک و لیرز 2022378 1 01 1399/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طیف سنجی 2022832 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیک لیزر پیشرفته 1 2022377 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
لیزر پیشرفته 2022734 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای عددی کاربردی 2022743 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 05 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2 2022623 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اپتیک کوانتومی 2 2022761 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
اپتیک کوانتومی 1 2022760 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 04 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2