اعضای هیات علمی

نادر دانش فر

نادر دانش فر

نادر دانش فر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

-------------------------------------------------ترم دوم 99-00-------------------------------------------

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه

 

 

طیف سنجی لیزری 1(دکتری)

 

یکشنبه

فیزیک عمومی 2

(گروه 02)

 مشاوره 

آزمایشگاه اپتیک

 

دوشنبه

طیف سنجی

(کارشناسی)

 

طیف سنجی لیزری 1(دکتری)

-فرد

 

سه شنبه

طیف سنجی-فرد

فیزیک عمومی 2

(گروه 02)

مشاوره تحصیلات تکمیلی

 

چهارشنبه

 

مشاوره تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

--------------------------------------کارشناسی ----------------------------------

طیف سنجی

فیزیک عمومی 2

--------------------------------------کارشناسی ارشد----------------------------------

--------------------------------------------------دکتری---------------------------------------------

  Laser Sepctroscopy

/documents/422571/0/Wolfgang%20Demtr%C3%B6der%20Prof.%20Dr.%20%28auth.%29%20-%20Laser%20Spectroscopy%201_%20Basic%20Principles%20%282014%2C%20Springer-Verlag%20Berlin%20Heidelberg%29.pdf

--------------------------------------------------------------------

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک و لیرز 2022378 1 01 1399/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طیف سنجی 2022832 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیک لیزر پیشرفته 1 2022377 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
لیزر پیشرفته 2022734 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای عددی کاربردی 2022743 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
سمینار و روش تحقیق 2022785 2 05 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اپتیک غیر خطی 1 2022466 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2 2022623 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اپتیک کوانتومی 2 2022761 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
اپتیک کوانتومی 1 2022760 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 04 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2