اعضای هیات علمی

مجتبی تاران

مجتبی تاران

مجتبی تاران    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 323
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 05 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی میکروبی 2012688 3 02 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی میکروارگانیسم ها 2012377 2 01 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012392 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته 2012547 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مهندسی زیستی 2012582 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زیست شناسی میکروبی 2012688 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 06 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
زیست شناسی میکروبی 2012688 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی میکروارگانیسم ها 2012377 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته 2012547 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مهندسی زیستی 2012582 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2